Добре дошли на сайта на РАЙОН "ТРИАДИЦА" !

На www.triaditza.org ще откриете всичко, свързано с Район "Триадица" и дейността на Столичната община.

Можете да разгледате нашата страница да прочетете историята на Район "Tриадица" или да потърсите информацията, която ви интересува.

Information in english about district of Triaditza can be downloaded from here.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
С решение № 53/12.02.2015г. на Столичен общински съвет е приета "Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собтвеност за 2015 г."
В програмата е включен обект:
"Трасе на Главен канализационен колектор - клон ІІ по ул. "Емилиян Станев" - І етап от ул. "Акад. Вера Мутафчиева" до ул. "Асен Йорданов".
Във връзка с горното започва процедура по принудително отчуждаване на имоти / части от имоти/, попадащи в трасето. Моля собствениците на засегнатите имоти да представят своите документи за собственост в Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - СО, площад "Славейков" №6, ет.4 - инж. Венцислава Колева с тел. за връзка 02/81 00 480.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
От 27.03.2015 г. старира проект "Нови възможности за грижа" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ".
Повече информация относно услугата "Личен асистент" МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК
ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА
Свали в .doc формат
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАТО "ЛИЧЕН АСИСИТЕНТ"
Свали в .doc формат
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"
Свали в .doc формат


РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ,
закупили документация за участие в конкурси за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски съоръжения - павилиони, на територията на район "Триадица"


ТУК МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ АКТУАЛНИТЕ КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА"


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА Р-Н "ТРИАДИЦА", В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

“НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

В СТАЯ 105, ЕТАЖ 1 В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ВИОЛЕТА ЛАЗОВА ТЕЛ. 02/ 80 54 131
За Въпроси относно програмата, моля използвайте и следната електронна поща:
e-mail: energiina_efektivnost@triaditza.org

ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НАШАТА СТРАНИЦА С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Снимки от организираната от СО и Район "Триадица" разяснителна среща на 22.01.2015г. относно "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност

Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност


СЪОБЩЕНИЕ

Столична Община – район “Триадица”, на основание §12, т.1 от ЗУЗСО , чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл.46 от ЗМСМА и Заповед № РД-09-2-532/16.12.2014г. и Заповед № РД-09-2-533/16.12.2014г. на Кмета на район” Триадица” - СО, уведомява заинтересованите лица , че на 22.12.2014 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” , на адрес : гр. София , ж.к.”Стрелбище” ,ул.”Траянова врата” № 26 ще се проведе представяне на “Проект за ИПР за ул.”Богатица” в участъка от бул. “Арсеналски” до бул. “Джеймс Баучер”, м.”Лозенец – Іч.” и м.”Лозенец – Жилищна група Южен парк” и “Проект за ИПР за сервитут на отливен канал попадащ в УПИ II – “За парк” , кв.187 а , м.”Южен парк”.

В срок до 05.01.2015 г. в деловодството на район ”Триадица” могат да се подават писмени становища по проекта , адресирани до Кмета на район “Триадица”. Същите трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения. Становищата , постъпили след посочения срок , не се разглеждат.

На 12.01.2015 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” ,на адрес : гр.София ,ж.к.”Стрелбище ,ул.”Траянова врата”№ 26 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане по същия проект.

КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”: инж. Н.Терзиев


Столична община съвместно с БалБок Инженеринг АД, започва прилагането на нова система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата - живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти - лекарсва с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт, местата на позиционирането му, датата и работното време,са посочени на страницата в интернет на Столична община и БалБок Инженеринг АД

За район "Триадица" и район "Лозенец" - 26.09.2014г от 8:30 - 14:30.

На бул."Арсеналски" до плувен комплекс "Спартак" /срещу светофара на кръстовищетона бул."Арсеналски", ул. "Бяла Черква" и ул."Богатица"./


Важно съобщение!!!

Актуална информация относно защита на населението на СО - Район “Триадица” при Бедствия.

Основен план за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Бедствия.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Земетресения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Радиация.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Промишлени аварии.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Наводнения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Места за настаняване при временно извеждане на населението.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Сгради за преференциално настаняване.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Пунктове за раздаване на Калиев йодид.

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии - Карта.


СЪОБЩЕНИЕ

Столична община на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за улична регулация на бул. "Черни връх" по о.т. 107 - о.т. 535 - о.т. 702- о.т. 180 - о.т. 61 - о.т.62 - о.т. 65 - о.т. 221 - о.т. 384 - о.т. 521 и план-схеми за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхват от ул. "Сребърна" до "Софийски околовръстен път" (СОП), които са изложени в район "Триадица" и район "Лозенец".

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез район "Триадица" и район "Лозенец".


Уважаеми граждани на район " Триадица", град София,

Г-н Димитър Главчев - зам.-председател на 43-тото Народно Събрание на Република България, г-н Михаил Владов - общински съветник в СОС - Столична Община и г-н инж. Николай Терзиев - Кмет на район "Триадица" - СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите - всяка последна сряда от месеца, от 17.00ч. до 18.00ч. в зала № 301-ва, етаж 3-ти в сградата на район "Триадица". Предварително записване за приема се осъществява на тел. 02/80 54 101.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на Петър Баран - Главен оперативен директор на "ЧЕЗ България", уважаеми съграждани живущи на територията на район "Триадица" уведомяваме Ви, че по отношение на Ваши съмнения относно стойността на получените Ви месечни сметки за електроенергия може да се обърнете към компанията като подадете жалба.

Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес : zaklienta@cez.bg или на телефонен номер
0700 100 10.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Често задавани въпроси относно винетни стикери за синя и зелена зона

Важна информация за живущите в синя и зелена зона


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с провеждане на информационно разяснителна кампания при опазване на горите натиснете тук.

Уважаеми граждани, за да се предпазим от природните бедствия, трябва да сме подготвени за тях следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на Вас и Вашите близки:

НАТИСНИ ТУК !!!

В случай на бедствия или аварии може да се насочите към посочените пунктове на снимката

НАТИСНИ ТУК !!!


При подаване на сигнали, заявления, жалби , предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да бъдат написани на кирилица, с посочени телефон за осъществяване на обратна връзка, адрес по местоживеене, необходим за получаванe на отговор по пощата. Посочените документи се подават в Деловодството на район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103.

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка.

Информация относно отдел "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА натиснете тук.


Отпечатване На горе

Този сайт се поддържа от Столична община - район "Триадица", на Република България. Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.