Добре дошли на сайта на РАЙОН "ТРИАДИЦА" !

Страницата е в процес на разработка и молим за вашето разбиране.

На www.triaditza.org ще откриете всичко, свързано с Район "Триадица" и дейността на Столичната община.

Можете да разгледате нашата страница да прочетете историята на Район "Tриадица" или да потърсите информацията, която ви интересува.

Information in english about district of Triaditza can be downloaded from here.

Район "Триадица" ви очаква и във Facebook, където да станете наши фенове.


Важно съобщение!!!

Актуална информация относно защита на населението на СО - Район “Триадица” при Бедствия.

Основен план за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Бедствия.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Земетресения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Радиация.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Промишлени аварии.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Наводнения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Места за настаняване при временно извеждане на населението.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Сгради за преференциално настаняване.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Пунктове за раздаване на Калиев йодид.

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии - Карта.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН " ТРИАДИЦА"

Актуална информация относно програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2014г. можете да получите ТУК!

Заявление за кандидатстване по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"

Заповед СО-РД-1498/18.07.2014г. за обявяване на втора процедура за финансиране на проекти по Програма " Зелена София" за 2014г.


Съобщение

На № 6602-210 от 01.07.2014г.

На 23.07.2014г. от 18ч. ще се проведе представяне на проект за специализиран ПУП и ИПР на действащите планове за трасето на трети метродиаметър за участъка от бул. "Ген. Данаил Николаев" до края на тунелен участък след "Метростанция 14", включително и терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв.2 от ЗРП на м."Славия" (ІІ етап) в административните граници на райони "Оборище", "Средец", "Триадица" и "Красно село"

За повече информация и срокове натистнете ТУК!

Заповед РД-09-2-251 / 09.07.2014

Важно съобщение!!!

Столична община на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава,че е разработен проект за специализиран подробен устройствен план за трасе на "Трети метродиаметър" на "Софийски метрополитен" и проект за изменение на плановете за регулация, засегнати от разработката в обхват: І етап - участък от Депо в територията на летище "София" до бул. Ген. Данаил Николаев, обхващащ трасето на Метрополитена в административните граници на райони "Слатина" и "Подуяне"; ІІ етап - участък от бул. Ген. Данаил Николаев до края на тунелен участък след "Метростанция 14", включително и терен за депо, разположен в УПИ ІІІ от кв.2 на м.Славия, в административните граници на райони "Оборище", "Средец", "Триадица" и "Красно село"; ІІІ етап - участък от предвидения терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв.2, от ЗРП на м. Славия до края, попадащ в административните граници на райони "Красно село" и "Овча купел", които са изложени в райони "Слатина", "Подуяне", "Оборище", "Средец", "Триадица", "Красно село" и "Овча купел". Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез райони "Слатина", "Подуяне", "Оборище", "Средец", "Триадица", "Красно село" и "Овча купел".

ДВ бр.54/01.07.2014г.

вх.№ 6602-210/01.07.2014г.


Уважаеми граждани на район "Триадица", Столична община и район "Триадица" организират:

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на на г-жа Ирина Савина – зам.-кмет “Инвестиции и строителство” в Столична община и инж. Николай Терзиев - кмет на район “Триадица”

За повече информация натистнете ТУК!


СЪОБЩЕНИЕ

Столична община на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за улична регулация на бул. "Черни връх" по о.т. 107 - о.т. 535 - о.т. 702- о.т. 180 - о.т. 61 - о.т.62 - о.т. 65 - о.т. 221 - о.т. 384 - о.т. 521 и план-схеми за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхват от ул. "Сребърна" до "Софийски околовръстен път" (СОП), които са изложени в район "Триадица" и район "Лозенец".

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез район "Триадица" и район "Лозенец".


СЪОБЩЕНИЕ

На 10.06.2014г., в 13.00ч. в сградата на район "Триадица", ул."Алабин" №54, ет.3, стая 301, ще бъдат отворени и оповестени Ценовите оферти за участниците в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София, обявена с Решение № РД-09-03-01/07.04.2014г. на Кмета на район "Триадица", публикувано в регистъра на АОП с уникален номер 598090.


СЪОБЩЕНИЕ

На 04.06.2014г., в 11.00ч. в сградата на район "Триадица", ул."Алабин" №54, ет.3, стая 301, ще бъдат отворени и оповестени Ценовите оферти за участниците в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на техническо оборудване и обзавеждане за две групи в ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София, открита с Решение № РД-09-03-02/14.04.2014г. на Кмета на район "Триадица", публикувано в регистъра на АОП с уникален номер 599217


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН " ТРИАДИЦА"

Актуална информация относно програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2014г. можете да получите ТУК!

Заявление за кандидатстване по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"


УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно : Постъпили в район "Триадица" запитвания с вх. №7000-658/15.04.2014г. и № 7000-659/15.04.2014г., касаещи съдържанието на Документацията за обществена поръчка с предмет:„Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ТРИАДИЦА”

Провеждане на избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 25. 05. 2014 г., с Указ № 54 от 20. 03. 2014 г. на Президента на Република България ( ДВ, бр. 26 от 21. 03. 2014 г.)

СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ


Информация относно предстоящите избори за членове на Европейския парламент!


Столична община, район "Триадица" обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на техническо оборудване и обзавеждане за две групи в ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.

За повече информация следвайте тази връзка


Във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 година

(ДВ, бр.26/21.03.2014 година) с Указ № 54 от 20.03.2014 год. на президента на Република България и в изпълнение на Решение № 97-ЕП от 08.04.2014 год. на ЦИК, Столична община, район „Триадица” уведомява, че на 11.04.2014 год. (петък), 14.00 часа в сградата на Столична община, Район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54, ет.2, стая № 207 ще се проведат консултации за съставите на СИК с парламентарно представените партии и коалиции, партия „НДСВ” и коалиция „Синята коалиция”, които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Р. България.


Столична община, район "Триадица" обявява обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София. Документацията съдържа: 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; 3.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА; 4. Образци на документи; 5.Технически инвестиционен проект и обяснителни записки за изпълнение на СМР; 6.Количествени сметки.

За повече информация следвайте тази връзка


На 02.04.2014 г. в двора ОДЗ № 127 „Слънце“ бяха засадени 11 бр. фидандки, дарени от “Югозападно държавно предприятие” гр. Благоевград. Можете да видите интересни моменти от събитието ТУК!


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ ОБЯВЕН КОНКУРС СЪС ЗАПОВЕД РД-09-2-46 / 24.02.2014г. НА КМЕТА НА СО РАЙОН "ТРИАДИЦА"

За длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА СО РАЙОН "ТРИАДИЦА"


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ ОБЯВЕН КОНКУРС СЪС ЗАПОВЕД РД-09-2-46 / 24.02.2014г. НА КМЕТА НА СО РАЙОН "ТРИАДИЦА"

За длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ НА СО РАЙОН "ТРИАДИЦА"


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ДО КИРИЛ САВОВ САВОВ ОТНОСНО КОНСТАТИВЕН АКТ № 94-Б-84/24.03.2014г


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, се налага да установим актуалността на НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО СА ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Като се има предвид особено важното значение на актуалността на настоящите адреси, във Ваш интерес е ако имате промяна на настоящия си адрес и не сте я обявили, да направите това в районната администрация в зала 101, етаж 1.


На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме, че за строеж: "Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. "България" от бул. "Витоша" до ухо "Борово" - Iви етап" по части : "Геодезия", "Трамваен релсов път", "Отводняване", "Водоснабдяване", "Контактна мрежа", "Кабелна мрежа - противотокови кабели", "Кабелна мрежа - кабелно средно напрежение", "Улично осветление", "ПБЗ", "Светофарни уредби", "Паркоустройство", "СЗВЕИТ, спиркови знаци и перони и т.н." е издадено Разрешение за строеж № Б-98 09.02.2014г. от Главния инженер на НАГ при СО.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС № 0900-110 / 07.02.2014г. за премахване на преместваем обект "Павилион за GSM- апарати", разположен в УПИ ||-общ.стл., кв. 300, м."Зона-Г-центъра" в имот частна държавна собственост.


Среща на Областен Информационен Център – София в район "Триадица"


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана - “Реновиране на настилка и монтаж на детски съоръжения на два броя съществуващи детски площадки, находящи се на територията на ЦДГ № 167 ”Малкият принц”


Списък на допуснати кандидати от обявен конкурс със заповед РД-09-2-359/08.10.2013 г.


Нова обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане на проекта за изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива бул. "България" и бул. "Акад. Иван Гешов"


Съобщение относно определяне на обезщетение за право на преминаване и прокарване на водопровод и канал, определено с протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ


Заповед по чл. 65 от ЗОС относно частна общинска собственост


Заповед относно изменение на плана за улична регулация касаещ райони: "Триадица", "Средец" и "Красно село"


Заповед относно изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива на бул. "Акад. Иван Гешов" и бул. "България"


Публична покана за обществена поръчка.


Заповед за отчуждаване на недвижим имот.Уважаеми граждани на район " Триадица", град София,

Г-н Димитър Главчев-Депутат от 41-вото Народно Събрание на Република България, г-н Михаил Владов - общински съветник в СОС - Столична Община и г-н инж. Николай Терзиев - Кмет на район "Триадица" - СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите - всяка последна сряда от месеца, от 17.00ч. до 18.00ч. в зала № 301-ва, етаж 3-ти в сградата на район "Триадица". Предварително записване за приема се осъществява на тел. 02/80 54 101.


Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” от ЗОП с предмет : ремонти на детски заведения в СО-Район “Триадица” по 3/три/ обособени позиции.


Съобщение относно издадени заповеди


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на Петър Баран - Главен оперативен директор на "ЧЕЗ България", уважаеми съграждани живущи на територията на район "Триадица" уведомяваме Ви, че по отношение на Ваши съмнения относно стойността на получените Ви месечни сметки за електроенергия може да се обърнете към компанията като подадете жалба.

Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес : zaklienta@cez.bg или на телефонен номер
0700 100 10.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Често задавани въпроси относно винетни стикери за синя и зелена зона

Важна информация за живущите в синя и зелена зона


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с провеждане на информационно разяснителна кампания при опазване на горите натиснете тук.

Уважаеми граждани, за да се предпазим от природните бедствия, трябва да сме подготвени за тях следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на Вас и Вашите близки:

НАТИСНИ ТУК !!!

В случай на бедствия или аварии може да се насочите към посочените пунктове на снимката

НАТИСНИ ТУК !!!


При подаване на сигнали, заявления, жалби , предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да бъдат написани на кирилица, с посочени телефон за осъществяване на обратна връзка, адрес по местоживеене, необходим за получаванe на отговор по пощата. Посочените документи се подават в Деловодството на район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103.

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка.

Информация относно отдел "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА натиснете тук.


Отпечатване На горе

Този сайт се поддържа от Столична община - район "Триадица", на Република България. Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.