Добре дошли на сайта на РАЙОН "ТРИАДИЦА" !

На www.triaditza.org ще откриете всичко, свързано с Район "Триадица" и дейността на Столичната община.

Можете да разгледате нашата страница да прочетете историята на Район "Tриадица" или да потърсите информацията, която ви интересува.

Information in english about district of Triaditza can be downloaded from here.


София - Европейска столица на спорта 2018

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА ИНИЦИАТИВА
СОФИЯ- ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РАЙОН ТРИАДИЦА

ОРГАНИЗИРАТ ОТ 08.00Ч. НА 12.07.2015г. В ПАРК ВИТОША


СОФИЯ САМЪР ФЕСТ


ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ
ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО ЗЛАТНИ МОСТОВЕ ОТ ДВА ПУНКТА
1 СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ—08.00ч.
2 АВТОГАРА ОВЧА КУПЕЛ—08.00ч.

моля всички желаещи да се запишат до 07.07.2014г на тел. 028054135/140 и email- sporttriaditza@abv.bg –/ З.МИЦОВ/


СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С оглед наближаването на крайния срок за изготвяне на технически паспорти по Наредба №5 /28.12.2006 гна съществуващите строежи от първа, втора и трета категория , а именно 31 декември 2015 година ,
Ви напомняме ,че голяма част от строежите, попадащи в обхвата на Наредбата са многофамилните жилищни сгради(блокове) на територията на района, с височина над 15 м( панелни ,монолитни и тези строени по различни индустриални способи- ЕПК , пакетно повдигани плочии др.) въведени в експлоатация преди 23.01.2007година.

Собствениците на сградата за тяхна сметка с договор възлагат на консултант, получил удостоверение по реда на Наредбата по чл.166, ал.2 от ЗУТ , или на проектанти от различни специалности с придобита пълна проектантска правоспособност, да извършат необходимото техническо обследване и оценка на строежа. Обследването се прави на базата на проекти. Ако сградата няма такива, се прави цялостно заснемане. След това се пристъпва към съставянето техническия паспорт на сградата.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ДО
Кандидатите, участващи в конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост.

График на публично отваряне на ПЛИК №2 (Ценова оферта).
Всички кандидати, които имат желание, за поканени на отварянето на ценовите оферти.


Днешният ден, 9 юни 2015 година, е много специален, както за всички тук, така и за мен, защото имам честта да присъствам на откриването на един амбициозен проект на Столична община и район "Триадица" - НОВАТА СГРАДА НА ОДЗ 2 "ЗВЪНЧЕ" с надстройка за две групи деца и пристройка на зала за спорт.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА"

Снимки от събитието можете да намерите ТУК.


Във връзка с откриване на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ", СО р-н "Триадица" очаква предложения на потенциалните партньори.
Срок на подаване на предложения - до 01.07.2015 г.
За повече информация натиснете тук!


Столична община – Район “Триадица”
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
във връзка с обявения със Заповед № РД – 09 – 2-132/ 08.05.2015 г.на Кмета на Район “Триадица” КОНКУРС за длъжността “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ” – ОТДЕЛ“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД“- СО - Район “ТРИАДИЦА”
Конкурсната комисия класира:
ПАУЛИН ВЕСЕЛИНОВ МИТЕВ – ПЪРВО МЯСТО
Председател на конкурсната комисия :
Милица Генчева


Столична община – Район “Триадица”
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

във връзка с обявения със Заповед № РД – 09 – 2-133/ 08.05.2015 г. на Кмета на Район “Триадица” КОНКУРС за длъжността “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ” – ОТДЕЛ“КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ“ – СО - Район “ТРИАДИЦА”
Конкурсната комисия класира:
ЕЛЕНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА – ПЪРВО МЯСТО
МАРИАНА ПЕТРОВА БОЯНОВА – ВТОРО МЯСТО
АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СЛАВЧЕВА – ТРЕТО МЯСТО
Председател на конкурсната комисия :
АНТОНИЙ КРЪСТЕВ


График за работа на детските гради на територията на район "Триадица" през летния период - месеците Юни, Юли и Август - 2015 година


Тук можете да видите снимки от празничния концерт по случай Международния ден на детето!
31 май 2015 г.


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД"


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СРОИТЕЛСТВОТО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"


01.06.2015

"Прасчо пита Мечо Пух:
- Пух, какво е ЛЮБОВТА?
- Това, което означава всичко за теб - отговори Пух.
- А до края ли продължава? - попита Прасчо
- Не - отвърна Пух,-продължава дори ПО-ДЪЛГО, защото тя е БЕЗКРАЙНА!" "

цитат от "Мечо Пух" на Алън Милн/1882 - 1956/


ЗДРАВЕЙТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!!! ЧЕСТИТ 1ЮНИ - ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО!
С БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ И НЕЖНОСТ ЗА ВАС РАЙОН ТРИАДИЦА" Е ПОДГОТВИЛ СПЕЦИАЛНА ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА,В ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА, С МНОГО ИЗНЕНАДИ, ПЕСНИ, ТАНЦИ, ИГРИ,СЪСТЕЗАНИЯ И ВИКТОРИНИ! И ВСИЧКО ТОВА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 МАЙ В ЮЖНИЯ ПАРК НА АНГЛИЙСКАТА ПОЛЯНА / ВХОД ОТ ул."БЯЛА ЧЕРКВА/.
НАЧАЛО 11.00 ЧАСА!!!
А НАЙ-ВАЖНОТО: ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ТОЛКОВА ДЪЛГО, КОЛКОТО ВИЕ, СКЪПИ ДЕЦА, ПОЖЕЛАЕТЕ! ЗАПОВЯДАЙТЕ И СКЪТАЙТЕ В СЪРЦАТА СИ ЧАСТИЦА ОТ НАШАТА ЛЮБОВ!!!


Тук можете да видите снимки от празничния концерт по случай 24 Май!
24 май 2015 г.24 май 2015 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уведомяваме Ви, че с Решение 211 от 31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2 юни е обявен за ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
Във връзка с това и в изпълнение на заповед СО-РД-09-04-178 на кмета на Столична община на 02.06.2015 г. от 12:00 ч. ще се проведе тренировка за задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населенението.


ОБЯВЛЕНИЕ
На 30.06.2015 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” №54, ет.3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен общински имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Триадица”, представляващ помещение с площ 81 кв.м., намиращо се в УПИ VII, кв. 123, м. „ж.к. „Красно село-Стрелбище-урб. Бл.32” (част от стар УПИ II, кв. 123, м. „Красно село-Стрелбище-урб. Бл.32” ), с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 25, за търговска дейност.

Начална месечна наемна цена – 382,00 лв. без ДДС

Гаранция за участие: в размер на първоначалната наемна цена за обекта.

Гаранция за участие: в размер на първоначалната наемна цена за обекта.

Срок за наемане: 5 (пет) години

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 16.30 часа на 26.06.2015 г.

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО – район „Триадица"

Краен срок за представяне на офертите: до 16.30 часа на 29.06.2015 г. в деловодството на СО – район „Триадица” ет.1, стая № 103

Телефон за информация: 02/ 80 54 104, отдел ПНОЧР


24.05.2015

"ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ..."

РАЙОН " ТРИАДИЦА" КАНИ ВСИЧКИ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ НА 24 МАЙ ОТ 11.00 ЧАСА В ЮЖЕН ПАРК НА ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА /ВХОД ОТ БУЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"/


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Във връзка с приемането на нова схема на мобилни търговски обекти на Столична община район "Триадица"

Всички желаещи да разположат мобилни търговски съоръжения по утвърдената схема, трябва да подадат заявления по образец в сградата на районната администрация на ул. "Алабин" 54 (Деловодство) до края на месец май 2015г.
За запознаване с утвърдената схема и допълнителна информация - ет.5 ст. 508


СЪОБЩЕНИЕ
Стартира програма „Зелена София” за 2015 г.
На основание Заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.


1. Краен срок за подаване на проектните предложения - до 17,00 ч. на 01.06.2015 г.
2. Място за подаване на проектни предложения е Деловодството на район „Триадица”.
3. Начин за подаване на проектни предложения:
- Изтегляне на формуляра за кандидатстване и всички образци и приложения към него от сайта Столична община - www.sofia.bg, рубрика „Зелена система – новини и актуално”;
- Попълване на формуляра за кандидатстване и Образец 1.5 в зададения „MS WORD” формат на български език – не се допуска попълване на ръка;
- Образците от 1.1 до 1.4 към формуляра за кандидатстване могат да се попълнят и на ръка, но достатъчно ясно и четливо;
- Подаване на документите в един оригинал на хартиен и един на електронен носител в район „Триадица”. Проектните предложения трябва да бъдат в запечатан плик, на който да бъдат изписани имената на кандидата, пълният му адрес за кореспонденция, телефон и e-mail адрес за връзка.
4. Мястото за провеждане на процедурата по класиране на кандидатите на първи и втори етап от оценката е район „Триадица” – до 11.06.2015 г.
5. Мястото за провеждане на процедурата по класирането на кандидатите за трети, краен етап от оценката е Столична община – до 01.07.2015 г.
6. Краен срок за обявяване на резултатите от класирането на кандидатите – до 06.07.2015 г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЛНИК ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД"
образование ВИСШЕ, специалност ПРАВО / ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ
основна заплата 680 лв.
Тест и интервю
Срок за подаване на документите 22.05.2015г.
Справки тел. 80 54 115


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"
образование ВИСШЕ, специалност ПРАВО / ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ
основна заплата 680 лв.
Тест и интервю
Срок за подаване на документите 22.05.2015г.
Справки тел. 80 54 115


Гергьовден 2015 г.

Гергьовден 2015

Гергьовден - най-големият, най-таченият пролетен български празник.А, по отколешна традиция, празник и на район "Триадица". Както всяка година, така и тази, на 6-ти май в красивата градинка, обхождаща храма "Свети великомъченик Георги Победоносец", изпълнена с много зеленина, цветя, оживена хорска глъч и гости...

ОЩЕ СНИМКИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЕТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ
(в часове)
за социалната услуга „Личен асистент”,


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА",
Най-сърдечно Ви каним да отрпразнуваме заедно 06.05.2015г. - "Гергьовден", празник на район "Триадица" в храм "Св. Вмчк. Георги Победоносец"
Гергьовден 2015


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
С решение № 53/12.02.2015г. на Столичен общински съвет е приета "Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собтвеност за 2015 г."
В програмата е включен обект:
"Трасе на Главен канализационен колектор - клон ІІ по ул. "Емилиян Станев" - І етап от ул. "Акад. Вера Мутафчиева" до ул. "Асен Йорданов".
Във връзка с горното започва процедура по принудително отчуждаване на имоти / части от имоти/, попадащи в трасето. Моля собствениците на засегнатите имоти да представят своите документи за собственост в Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - СО, площад "Славейков" №6, ет.4 - инж. Венцислава Колева с тел. за връзка 02/81 00 480.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
От 27.03.2015 г. старира проект "Нови възможности за грижа" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ".
Повече информация относно услугата "Личен асистент" МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУК
ИНФОРМАЦИОННА БЛАНКА
Свали в .doc формат
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАТО "ЛИЧЕН АСИСИТЕНТ"
Свали в .doc формат
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"
Свали в .doc формат


РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ,
закупили документация за участие в конкурси за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски съоръжения - павилиони, на територията на район "Триадица"


ТУК МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ АКТУАЛНИТЕ КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА"


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА Р-Н "ТРИАДИЦА", В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

“НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

В СТАЯ 105, ЕТАЖ 1 В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ВИОЛЕТА ЛАЗОВА ТЕЛ. 02/ 80 54 131
За Въпроси относно програмата, моля използвайте и следната електронна поща:
e-mail: energiina_efektivnost@triaditza.org

ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НАШАТА СТРАНИЦА С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Снимки от организираната от СО и Район "Триадица" разяснителна среща на 22.01.2015г. относно "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност

Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност Среща - Енергийна ефективност


СЪОБЩЕНИЕ

Столична Община – район “Триадица”, на основание §12, т.1 от ЗУЗСО , чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл.46 от ЗМСМА и Заповед № РД-09-2-532/16.12.2014г. и Заповед № РД-09-2-533/16.12.2014г. на Кмета на район” Триадица” - СО, уведомява заинтересованите лица , че на 22.12.2014 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” , на адрес : гр. София , ж.к.”Стрелбище” ,ул.”Траянова врата” № 26 ще се проведе представяне на “Проект за ИПР за ул.”Богатица” в участъка от бул. “Арсеналски” до бул. “Джеймс Баучер”, м.”Лозенец – Іч.” и м.”Лозенец – Жилищна група Южен парк” и “Проект за ИПР за сервитут на отливен канал попадащ в УПИ II – “За парк” , кв.187 а , м.”Южен парк”.

В срок до 05.01.2015 г. в деловодството на район ”Триадица” могат да се подават писмени становища по проекта , адресирани до Кмета на район “Триадица”. Същите трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения. Становищата , постъпили след посочения срок , не се разглеждат.

На 12.01.2015 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” ,на адрес : гр.София ,ж.к.”Стрелбище ,ул.”Траянова врата”№ 26 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане по същия проект.

КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”: инж. Н.Терзиев


Столична община съвместно с БалБок Инженеринг АД, започва прилагането на нова система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата - живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти - лекарсва с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт, местата на позиционирането му, датата и работното време,са посочени на страницата в интернет на Столична община и БалБок Инженеринг АД

За район "Триадица" и район "Лозенец" - 26.09.2014г от 8:30 - 14:30.

На бул."Арсеналски" до плувен комплекс "Спартак" /срещу светофара на кръстовищетона бул."Арсеналски", ул. "Бяла Черква" и ул."Богатица"./


Важно съобщение!!!

Актуална информация относно защита на населението на СО - Район “Триадица” при Бедствия.

Основен план за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Бедствия.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Земетресения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Радиация.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Промишлени аварии.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Наводнения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Места за настаняване при временно извеждане на населението.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Сгради за преференциално настаняване.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Пунктове за раздаване на Калиев йодид.

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии - Карта.


СЪОБЩЕНИЕ

Столична община на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за улична регулация на бул. "Черни връх" по о.т. 107 - о.т. 535 - о.т. 702- о.т. 180 - о.т. 61 - о.т.62 - о.т. 65 - о.т. 221 - о.т. 384 - о.т. 521 и план-схеми за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхват от ул. "Сребърна" до "Софийски околовръстен път" (СОП), които са изложени в район "Триадица" и район "Лозенец".

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез район "Триадица" и район "Лозенец".


Уважаеми граждани на район " Триадица", град София,

Г-н Димитър Главчев - зам.-председател на 43-тото Народно Събрание на Република България, г-н Михаил Владов - общински съветник в СОС - Столична Община и г-н инж. Николай Терзиев - Кмет на район "Триадица" - СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите - всяка последна сряда от месеца, от 17.00ч. до 18.00ч. в зала № 301-ва, етаж 3-ти в сградата на район "Триадица". Предварително записване за приема се осъществява на тел. 02/80 54 101.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на Петър Баран - Главен оперативен директор на "ЧЕЗ България", уважаеми съграждани живущи на територията на район "Триадица" уведомяваме Ви, че по отношение на Ваши съмнения относно стойността на получените Ви месечни сметки за електроенергия може да се обърнете към компанията като подадете жалба.

Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес : zaklienta@cez.bg или на телефонен номер
0700 100 10.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Често задавани въпроси относно винетни стикери за синя и зелена зона

Важна информация за живущите в синя и зелена зона


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с провеждане на информационно разяснителна кампания при опазване на горите натиснете тук.

Уважаеми граждани, за да се предпазим от природните бедствия, трябва да сме подготвени за тях следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на Вас и Вашите близки:

НАТИСНИ ТУК !!!

В случай на бедствия или аварии може да се насочите към посочените пунктове на снимката

НАТИСНИ ТУК !!!


При подаване на сигнали, заявления, жалби , предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да бъдат написани на кирилица, с посочени телефон за осъществяване на обратна връзка, адрес по местоживеене, необходим за получаванe на отговор по пощата. Посочените документи се подават в Деловодството на район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103.

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка.

Информация относно отдел "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА натиснете тук.


Отпечатване На горе

Този сайт се поддържа от Столична община - район "Триадица", на Република България. Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.