КУРБАН В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА „СВ. ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”

„УЧИЛИЩЕН РОК” в Южен парк

Уважаеми съграждани,

Важно за всички картотекирани като нуждаещи се от жилище в СО район „Триадица“

Откриване „Клуб на пенсионера“

Археологически обекти ще се експонират в Южния парк в София

Проблеми с фонтаните удължават ремонта пред НДК

Бул. Витоша се превръща в „Алея на книгата“

Обръщение на кмета

Кметът на Район "Триадица" изпълнява функциите си като:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

Новини и Събития