Добре дошли на сайта на РАЙОН "ТРИАДИЦА" !

На www.triaditza.org ще откриете всичко, свързано с Район "Триадица" и дейността на Столичната община.

Можете да разгледате нашата страница да прочетете историята на Район "Tриадица" или да потърсите информацията, която ви интересува.

Information in english about district of Triaditza can be downloaded from here.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА Р-Н "ТРИАДИЦА", В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

“НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

В СТАЯ 105, ЕТАЖ 1 В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ВИОЛЕТА ЛАЗОВА ТЕЛ. 02/ 80 54 131
За Въпроси относно програмата, моля използвайте и следната електронна поща:
e-mail: energiina_efektivnost@triaditza.org

ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НАШАТА СТРАНИЦА С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-455/02.12.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 1/09.01.2015г.

За обявения конкурс за длъжността "РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ"


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-456/02.12.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 1/09.01.2015г.

За обявения конкурс за длъжността : НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД"


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ И ЖИВУЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО Р-Н ТРИАДИЦА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:

Основни моменти

100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ


ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ВОДАТА В ЛАНДШАФТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД


Съобщение до участниците в конкурс за Гл. експерт човешки ресурси в отдел "ПНОЧР"

Извлечение от протокол и класиране.


СЪОБЩЕНИЕ

Столична Община – район “Триадица”, на основание §12, т.1 от ЗУЗСО , чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., чл.46 от ЗМСМА и Заповед № РД-09-2-532/16.12.2014г. и Заповед № РД-09-2-533/16.12.2014г. на Кмета на район” Триадица” - СО, уведомява заинтересованите лица , че на 22.12.2014 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” , на адрес : гр. София , ж.к.”Стрелбище” ,ул.”Траянова врата” № 26 ще се проведе представяне на “Проект за ИПР за ул.”Богатица” в участъка от бул. “Арсеналски” до бул. “Джеймс Баучер”, м.”Лозенец – Іч.” и м.”Лозенец – Жилищна група Южен парк” и “Проект за ИПР за сервитут на отливен канал попадащ в УПИ II – “За парк” , кв.187 а , м.”Южен парк”.

В срок до 05.01.2015 г. в деловодството на район ”Триадица” могат да се подават писмени становища по проекта , адресирани до Кмета на район “Триадица”. Същите трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения. Становищата , постъпили след посочения срок , не се разглеждат.

На 12.01.2015 г. от 18 ч. в заседателната зала на I етаж на Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” ,на адрес : гр.София ,ж.к.”Стрелбище ,ул.”Траянова врата”№ 26 ще се проведе обществена дискусия и обсъждане по същия проект.

КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”: инж. Н.Терзиев


Важно съобщение!

Срокът за подаване на документи за собственост за КККР- Триадица СЕ УДЪЛЖАВА OT 05.01.2015г. до 09.01.2015г.

За повече информация натиснете тук!

1. Графикът за прием на документи (от 8:30 до 17:30ч. без почивка, в сградата на р-н ТРИАДИЦА - СО, ет.3, заседателна зала 301), съгл. чл.38, ал.1, т.3 от ЗКИР, да бъде удължен с още една седмица - от 05.01 до 09.01.2015г. вкл.;

2. Приемането на документи, заедно с попълнена бланка,ще продължи и по електронен път, както до сега, считано от 19.12.2014г. до 09.01.2015г. вкл., на посочения имейл: office@geobg.com ;

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ - СО СЪОБЩАВА , ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗКИР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ Е ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА РАЙОНА НА УЛ. „АЛАБИН“ №54 НА 3-ТИЯ ЕТАЖ , СТАЯ 301. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗА ЦЕЛИЯ РАЙОН ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30Ч ДО 17.30Ч. В ПЕРИОДА ОТ 05.01.2015г. ДО 09.01.2015Г. ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО В 3 /ТРИ/ ЕКЗЕМПЛЯРА БЛАНКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТТУК. ГРАФИКЪТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ ПО КВАРТАЛИ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК

Удостоверение

Свали в .doc формат

График за извършване на геодезическите измервания

КМЕТ НА Р-Н „ТРИАДИЦА” - инж. Н. Терзиев


СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-342/30.09.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 2/10.11.2014г.

За обявения конкурс за длъжността : ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"


ОБЯВА

РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СО обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от пет години за частно училище, открито и лицензирано по Закона за народната просвета, на обособена част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост /АОС №766 от 17.11.2000 г./, представляваща помещенията - шест броя класни стаи, коридор и тоалетни, находящи се на целия четвърти етаж на Голям корпус – блок „А” в сградата на 121. СОУ „Георги Измирлиев”, ул. „Георги Измирлиев” №24 в район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев” в гр. София с обща застроена площ: 486,13 кв.м.

Начална конкурсна цена – 568 лв. на месец без ДДС .
Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 200 /Двеста/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.
Документацията за участие в конкурса е на стойност 20 /Двадесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в срок от 26.11.2014 г. до 10.12.2014 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.3, стая № 305.
Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО, район “Триадица”, ул.“Алабин” № 54, ет.1, стая № 103, е до 16.00 часа на 11.12.2014 г.
Конкурсът ще се проведе на 12.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая № 301.

Телефон за информация – 02/8054135 02/8054137


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-340/30.09.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 2/18.11.2014г.

За обявения конкурс за длъжността : НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"


Важно съобщение!!!

Уведомяваме всички кандидати по обявения конкурс за длъжност "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" в отдел "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" в район "Триадица", че поради непреодолими обстоятелства, се променя адреса, на който ще се проведе теста.


Важно съобщение!!!

Уведомяваме всички допуснати кандидати до обявения конкурс за длъжност началник на отдел "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" в район "Триадица", че поради непреодолими обстоятелства, се променя адреса, на който ще се проведе изпита-писмена разработка.


Важно съобщение!!!

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ - СО СЪОБЩАВА , ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №РД-16-24/12.09.2014г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА. В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ЗАПОВЕДИТЕ В ДВ БР.83/07.10.2014г. СОБСТВЕНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ОЗНАЧАТ НА СВОИ РАЗНОСКИ ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА, ЗА КОЙТО СЕ СЪЗДАВАТ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С АКТОВЕТЕЗА СОБСТВЕНОСТ.

ЗАПОВЕД

КМЕТ НА Р-Н „ТРИАДИЦА” - /инж. Н. Терзиев/


СО - РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД"

Образование ВИСШЕ, в областта на Инженерните науки / Право.
основна заплата 680 лв.
Писмена разработка и интервю
Срок за подаване на документите - 17.11.2014 г.
Справки тел. 02/8054 104


СО - РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ"

Образование ВИСШЕ, степен Бакалавър, специалност областта на Икономическите науки.
основна заплата 680 лв.
Писмена разработка и интервю
Срок за подаване на документите - 17.11.2014 г.
Справки тел. 02/8054 104


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-340/30.09.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 1/22.10.2014г.

За обявения конкурс за длъжността : НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Съгласно решение на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-2-342/30.09.2014г. на Кмета на СО-Район "Триадица" по протокол № 1/22.10.2014г.

За обявения конкурс за длъжността : ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"


СО - РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Образование ВИСШЕ, специалност ПРАВО
основна заплата - 680 лв.
Писмена разработка и интервю
Срок за подаване на документите - 20.10.2014 г.
Справки тел. 02/8054 104


СО - РАЙОН "ТРИАДИЦА" ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО" ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Образование ВИСШЕ, в областта на социални, стопански или правни науки, основна заплата - 500лв.
Тест и интервю
Срок за подаване на документите - 20.10.2014 г.
Справки тел. 02/8054 104


Столична община съвместно с БалБок Инженеринг АД, започва прилагането на нова система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата - живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти - лекарсва с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт, местата на позиционирането му, датата и работното време,са посочени на страницата в интернет на Столична община и БалБок Инженеринг АД

За район "Триадица" и район "Лозенец" - 26.09.2014г от 8:30 - 14:30.

На бул."Арсеналски" до плувен комплекс "Спартак" /срещу светофара на кръстовищетона бул."Арсеналски", ул. "Бяла Черква" и ул."Богатица"./


Важно съобщение!!!

Актуална информация относно защита на населението на СО - Район “Триадица” при Бедствия.

Основен план за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Бедствия.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Земетресения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Радиация.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Промишлени аварии.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" при Наводнения.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Места за настаняване при временно извеждане на населението.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Сгради за преференциално настаняване.

План за защита на населението на СО - Район "Триадица" - Пунктове за раздаване на Калиев йодид.

Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии - Карта.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН " ТРИАДИЦА"

Актуална информация относно програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2014г. можете да получите ТУК!

Заявление за кандидатстване по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"

Заповед СО-РД-1498/18.07.2014г. за обявяване на втора процедура за финансиране на проекти по Програма " Зелена София" за 2014г.


Съобщение

На № 6602-210 от 01.07.2014г.

На 23.07.2014г. от 18ч. ще се проведе представяне на проект за специализиран ПУП и ИПР на действащите планове за трасето на трети метродиаметър за участъка от бул. "Ген. Данаил Николаев" до края на тунелен участък след "Метростанция 14", включително и терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв.2 от ЗРП на м."Славия" (ІІ етап) в административните граници на райони "Оборище", "Средец", "Триадица" и "Красно село"

За повече информация и срокове натистнете ТУК!

Заповед РД-09-2-251 / 09.07.2014

Важно съобщение!!!

Столична община на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава,че е разработен проект за специализиран подробен устройствен план за трасе на "Трети метродиаметър" на "Софийски метрополитен" и проект за изменение на плановете за регулация, засегнати от разработката в обхват: І етап - участък от Депо в територията на летище "София" до бул. Ген. Данаил Николаев, обхващащ трасето на Метрополитена в административните граници на райони "Слатина" и "Подуяне"; ІІ етап - участък от бул. Ген. Данаил Николаев до края на тунелен участък след "Метростанция 14", включително и терен за депо, разположен в УПИ ІІІ от кв.2 на м.Славия, в административните граници на райони "Оборище", "Средец", "Триадица" и "Красно село"; ІІІ етап - участък от предвидения терен за депо, разположен в УПИ ІІІ, кв.2, от ЗРП на м. Славия до края, попадащ в административните граници на райони "Красно село" и "Овча купел", които са изложени в райони "Слатина", "Подуяне", "Оборище", "Средец", "Триадица", "Красно село" и "Овча купел". Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез райони "Слатина", "Подуяне", "Оборище", "Средец", "Триадица", "Красно село" и "Овча купел".

ДВ бр.54/01.07.2014г.

вх.№ 6602-210/01.07.2014г.


Уважаеми граждани на район "Триадица", Столична община и район "Триадица" организират:

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на на г-жа Ирина Савина – зам.-кмет “Инвестиции и строителство” в Столична община и инж. Николай Терзиев - кмет на район “Триадица”

За повече информация натистнете ТУК!


СЪОБЩЕНИЕ

Столична община на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за улична регулация на бул. "Черни връх" по о.т. 107 - о.т. 535 - о.т. 702- о.т. 180 - о.т. 61 - о.т.62 - о.т. 65 - о.т. 221 - о.т. 384 - о.т. 521 и план-схеми за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхват от ул. "Сребърна" до "Софийски околовръстен път" (СОП), които са изложени в район "Триадица" и район "Лозенец".

Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез район "Триадица" и район "Лозенец".


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН " ТРИАДИЦА"

Актуална информация относно програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2014г. можете да получите ТУК!

Заявление за кандидатстване по Програма "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"


На 02.04.2014 г. в двора ОДЗ № 127 „Слънце“ бяха засадени 11 бр. фидандки, дарени от “Югозападно държавно предприятие” гр. Благоевград. Можете да видите интересни моменти от събитието ТУК!


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ДО КИРИЛ САВОВ САВОВ ОТНОСНО КОНСТАТИВЕН АКТ № 94-Б-84/24.03.2014г


На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме, че за строеж: "Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. "България" от бул. "Витоша" до ухо "Борово" - Iви етап" по части : "Геодезия", "Трамваен релсов път", "Отводняване", "Водоснабдяване", "Контактна мрежа", "Кабелна мрежа - противотокови кабели", "Кабелна мрежа - кабелно средно напрежение", "Улично осветление", "ПБЗ", "Светофарни уредби", "Паркоустройство", "СЗВЕИТ, спиркови знаци и перони и т.н." е издадено Разрешение за строеж № Б-98 09.02.2014г. от Главния инженер на НАГ при СО.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС № 0900-110 / 07.02.2014г. за премахване на преместваем обект "Павилион за GSM- апарати", разположен в УПИ ||-общ.стл., кв. 300, м."Зона-Г-центъра" в имот частна държавна собственост.


Среща на Областен Информационен Център – София в район "Триадица"


Нова обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане на проекта за изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива бул. "България" и бул. "Акад. Иван Гешов"


Съобщение относно определяне на обезщетение за право на преминаване и прокарване на водопровод и канал, определено с протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ


Заповед по чл. 65 от ЗОС относно частна общинска собственост


Заповед относно изменение на плана за улична регулация касаещ райони: "Триадица", "Средец" и "Красно село"


Заповед относно изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива на бул. "Акад. Иван Гешов" и бул. "България"


Публична покана за обществена поръчка.


Заповед за отчуждаване на недвижим имот.


Уважаеми граждани на район " Триадица", град София,

Г-н Димитър Главчев - зам.-председател на 43-тото Народно Събрание на Република България, г-н Михаил Владов - общински съветник в СОС - Столична Община и г-н инж. Николай Терзиев - Кмет на район "Триадица" - СО организират обща приемна по всички проблеми на гражданите - всяка последна сряда от месеца, от 17.00ч. до 18.00ч. в зала № 301-ва, етаж 3-ти в сградата на район "Триадица". Предварително записване за приема се осъществява на тел. 02/80 54 101.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на Петър Баран - Главен оперативен директор на "ЧЕЗ България", уважаеми съграждани живущи на територията на район "Триадица" уведомяваме Ви, че по отношение на Ваши съмнения относно стойността на получените Ви месечни сметки за електроенергия може да се обърнете към компанията като подадете жалба.

Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес : zaklienta@cez.bg или на телефонен номер
0700 100 10.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Често задавани въпроси относно винетни стикери за синя и зелена зона

Важна информация за живущите в синя и зелена зона


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с провеждане на информационно разяснителна кампания при опазване на горите натиснете тук.

Уважаеми граждани, за да се предпазим от природните бедствия, трябва да сме подготвени за тях следвайте тези прости стъпки, те ще спомогнат за опазване на Вас и Вашите близки:

НАТИСНИ ТУК !!!

В случай на бедствия или аварии може да се насочите към посочените пунктове на снимката

НАТИСНИ ТУК !!!


При подаване на сигнали, заявления, жалби , предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да бъдат написани на кирилица, с посочени телефон за осъществяване на обратна връзка, адрес по местоживеене, необходим за получаванe на отговор по пощата. Посочените документи се подават в Деловодството на район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая № 103.

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка.

Информация относно отдел "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - СРЕДЕЦ - ТРИАДИЦА натиснете тук.


Отпечатване На горе

Този сайт се поддържа от Столична община - район "Триадица", на Република България. Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.