Кариери

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ТРИАДИЦА”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА:“ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР21-РД56-355/13.07.2021 Г. на Кмета на Район “Триадица”

О Б Я В Я В А

                 конкурс за длъжността Главен архитект на СО – Район “Триадица”

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – магистър
 • професионален опит – 3 години или
 • ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • област на висшето образование – технически науки
 • специалност – архитектура
 • познания в областта на работата на местната администрация.
 • отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по      устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол  на дейността по устройство       на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани законови нормативни актове
 • дигитална компетентност       

Специфични условия за заемане на длъжността – пълна проектантска правоспособност или  необходимия стаж за придобиването й.

 1. Минимална заплата , определена за длъжността : 780 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.
 3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • заявление за участие по образец /Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/
  • декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и документи удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ, издадени от компетентен за това орган;
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
  • Копия от други документи по преценка на кандидата
 4. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в специализиран сайт да търсене на работа, сайта на администрацията и Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
 5. Документите да се приемат в стая № 103 в сградата на Район “Триадица” – ул. “Алабин” № 54.
 6. Краен срок за подаване на документи: 26.07.2021 г.
 7. Мястото, на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса е информационното табло в сградата на районната администрация, гр. София, ул. “Алабин“ № 54, както и на електронната страница на район “Триадица“: www.triaditza.org

             Телефон за контакти: 02/8054115

Система за оценяване

КласиранеСТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

        На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР21-РД56-134/20.05.2021г.

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 – Образование– висше;

– Образователна степен- магистър- предпочитана област на висшето образование- социални, стопански и правни науки;

– Професионален опит- четири години или III младши ранг;

Вид правоотношение- служебно;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

-познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

-да познава всички нормативни документи, закони, правилници, наредби, свързани с дейността на районната администрация;

– дигитална компетентност.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

3.Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

 1. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и ранг.
 2. Други документи по преценка на кандидата.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-организира, ръководи, контролира и отговаря за цялата дейност на районната администрация;

-контролира разработването, съгласуването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите на районната администрация и атестирането им;

-контролира спазването на сроковете при осъществяване дейността по административно обслужване на физическите и юридическите лица;

-контролира спазването на изискванията за безопасност и противопожарна охрана при изпълнение на задълженията на служителите в района;

-осъществява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в районната администрация;

– отговаря за поддържането в актуално  състояние  на избирателните списъци в района; подготвя и организира избори;

– изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени му от кмета на района.

Място и срок на подаване на документите- лично или чрез пълномощник:

 1. Деловодството на район „Триадица“: гр.София, ул.“Алабин“54, стая №103.
 2. Краен срок за подаване на документите: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждането на конкурс.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

информационното табло в административната сграда;

електронната страница на район „Триадица“-  www.triaditza.org.

        Телефон за контакт: 02/80 54 137

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Секретар“

 трябва да се явят на тест 

на  18.06.2021 г. /петък/

в 10.00 часа, в сградата на СО- р – н “Триадица” –

 ул. “ Алабин “ № 54 –

            3 етаж, зала 301

Председател на конкурсната комисия:

                          Заместник кмет на район „Триадица“ : /п/

                                                             Руслан Баждеков

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

КЛАСИРАНЕ

СTOЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

        На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  и Заповед № РТР21-РД56-135/20.05.2021г. на кмета на район „Триадица“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 – Образование– висше;

– Образователна степен- магистър;

Професионална квалификация- Право;

– Професионален опит- четири години или III младши ранг;

Придобита юридическа правоспособност;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

  -познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

  -да познава всички нормативни документи, закони, правилници, наредби, свързани с дейността на районната администрация;

  – дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика

Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове и законосъобразност при вземане на решения. Ръководство, планиране, организиране и контролиране на дейност в отдел „Правно- нормативно обслужване и човешки ресурси“. Осъществяване на правна помощ и даване на правни съвети на секретаря и кмета на СО- район „Триадица“, за които са нужни задълбочени познания в областта на правото и законодателството на Република България. Осъществяване на контрол за законосъобразност на официалните документи, издавани от кмета на СО-район „Триадица“.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

3.Копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

 1. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и ранг.
 2. Други документи по преценка на кандидата.

Място и срок на подаване на документите- лично или чрез пълномощник:

 1. Деловодството на район „Триадица“: гр.София, ул.“Алабин“54, стая №103.
 2. Краен срок за подаване на документите: 03.06.2021г.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

информационното табло в административната сграда;

електронната страница на район „Триадица“-  www.triaditza.org.

        Телефон за контакт: 02/80 54137

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел ПНОЧР“  трябва да се явят на тест

на  22.06.2021 г. /вторник/

в 10.00 часа, в сградата на СО- р – н “Триадица” –

 ул. “ Алабин “ № 54 –

            3 етаж, зала 301

Председател на конкурсната комисия:

                          Заместник кмет на район „Триадица“ : /п/

                                                             Руслан Баждеков

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

КЛАСИРАНЕ

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР20-РД56-210/ 15.06.2020 г. на Кмета на Район “Триадица”

   ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 3 години, или минимален ранг – IV младши

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

Област на висшето образование – „Технически науки“, професионално

направление – Архитектура, строителство и геодезия

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Контрол и участие в подготовката , изготвянето и съгласуването на документи , становища , решения , съгласуване на сградни инвестиционни проекти и одобряване на инвестиционни проекти  от инженерната инфраструктура. Контрол по законосъобразността на извършваното строителство на територията на района и спазване на действащите нормативни документи.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие по образец /чл.17,ал.2 от НПКПМДС/ и приложени към него –
 • декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
 • Копия от други документи по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 610 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи :29.06.2020 год., 17.00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт :  02/8054115

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР20-РД56-123/ 27.04.2020 г. на Кмета на Район “Триадица”

 ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – магистър
 3. Професионален опит – 2 години, или минимален ранг – IV младши

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

Област на висшето образование – „Социални , стопански и правни науки“, професионално

направление – икономика

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/ за законосъобразност при вземане на решения и предприемането на действия. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие по образец /чл.17,ал.2 от НПКПМДСл/ и приложени към него –
 • декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
 • Копия от други документи по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 610 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи :14.05.2020 год., 17.00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт :  02/8054115

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РТР20-РД56-89/ 10.03.2020 г. на Кмета на Район  „Триадица“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ – ОТДЕЛ РКТД

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 4 години, или минимален ранг – III младши

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

Област на висшето образование – „Социални , стопански и правни науки“, професионално

направление – икономика

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с   търговската дейност на територията на района .Организира законосъобразното осъществяване на търговската дейност на територията на района.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие по образец /чл.17,ал.2 от НПКПМДСл/ и приложени към него –
 • декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / придобит ранг.
 • Копия от други документи по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 680 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи : 23.03.2020 год., 17.00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

www.triaditza.org

Телефон за контакт :  02/8054115

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРС