Кариери


Столична община – район „Триадица“ търси да назначи главен специалист в отдел „ФСД“. Повече информация вижте в линк ТУК.


Столична община – Район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и

Заповед №РТР19-РД56-192/ 01.08.2019  г. на Кмета на Район “Триадица”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 3 години, или минимален ранг – IV младши,
 4. Специалност –Счетоводство и контрол, Финанси
 5. Да познава : Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за ДДС, ЗКПО, Закон за държавния служител, Кодекс за социалното осигуряване.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите :

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Финансово- счетоводна дейност, свързана с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет , Закона за счетоводството, Постановления и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общински бюджет, Закона за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 620 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи : 15.08.2019   год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт :  02/8054115

Списък на допуснати кандидати  вижте в линк  ТУК