Кариери


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и

Заповед №РТР19-РД56-154/ 07.06.2019  г. на Кмета на Район “Триадица”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МКБППМН “

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 1. Образование – висше
 2. Образователна степен – бакалавър
 3. Професионален опит – 1 година, или минимален ранг – IV младши

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

Област на висшето образование – „Социални , стопански и правни науки“, „Педагогически науки“

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Планиране, координиране и изпълнение на дейностите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съгласно  ЗБППМН.

Начин за провеждане на конкурса :

 1. Тест.
 2. Интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС,
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС,
 3. Копие от диплом за завършено образование,
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит.
 5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата : 605 лв.

Място за подаване на документи : лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес : гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 103- Деловодство

Краен срок за подаване на документи : 24.06.2019   год.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

гр. София,  ул. “Алабин” №54 ,ет.1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт :  02/8054115


Главен счетоводител „Образование“

Район “Триадица“ търси главен счетоводител „Образование“

Основни  длъжностни задължения:

 1. Организира финансово-счетоводната дейност на функция “Образование”, въз основа на нормативните актове за финансовата дейност и счетоводната отчетност;
 2. Организира отчетността на финансовите, счетоводните справки и контролира правилността на оформяне на същите. Следи за срочността на подаваната информация;
 3. Извършва обобщаване на плана и отчета по пълна бюджетна класификация за функция “Образование”;
 4. Извършва обобщаване на оборотните ведомости за функция “Образование”;
 5. Информира началник отдела за финансовото състояние, финансовите резултати и състоянието на паричните фондове за функция “Образование”;
 6. Изготвя предложения за корекция в плана за функция “Образование”;
 7. Спазва правилата за финансово управление и контрол на район “Триадица”;
 8. Обобщава тримесечни справки за поети ангажименти и нови задължения на училища и детски градини;
 9. Участва в разпределянето на субсидията по годишния план на училища и детски градини на територията на район „Триадица“.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: висше – бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“
 • Компютърни умения MS Office, Internet
 • Опит в бюджетното счетоводство – минимум 2 години;

Район  “Триадица“ предлага:

 • Трудов договор
 • Длъжност по трудово правоотношение;
 • Пълно работно време;

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.


Столична община обявява конкурс за подбор на експерти за следните позиции (копие на писмото и подробна информация можете да видите в линк ТУК):

 • Експерт „Информационно обслужване и услуги“ – 1 бр. – за повече информация вижте в линк ТУК;
 • Експерт „Логистика и информация“ – 1 бр. – за повече информация вижте в линк ТУК;
 • Експерт „Комуникация и информация“ – 1 бр. – за повече информация вижте в линк ТУК.

Информацията е публикувана на 23.05.2019 г.