Енергийна ефективностСЪОБЩЕНИЕ от 7.08.2017г. на МРРБ
 

Преустановява се приема на Заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

За повече информация вижте указателно писмо до кметовете на всички общини с вх. № САГ16-ПП00-2- [864]/21.07.2017г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


СЪОБЩЕНИЕ от 9.02.2016г. на МРРБ

 
Съгласно ПМС 23/04.02.2016 г. в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи.

Списък на сградите от проект ЕОБД, които ще се довършват през  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


СЪОБЩЕНИЕ от 9.02.2016г. на МРРБ

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.
В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:
– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.
                         * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
ВАЖНО!
Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
– при наличен финансов ресурс по програмата. 
 
Пълният текст на съобщението на МРРБ и цялостна информация по програмата можете да прочетете тук
 

АРХИВ 2015

СЪОБЩЕНИЕ:

На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
За пълен списък на измененията или промени в методическите указания, моля използвайте следните връзки:

Методически указания за националната порграма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Изтегли файл


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ви уведомяваме, че на 23.02.2015г.(понеделник) в 15:00ч. в зала 6 на НДК,ще се проведе разяснителна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройство – Лиляна Павлова.

В тази връзка домоуправителите и председателите на сдружения на собствениците от район „Триадица“, които имат неизяснени въпроси, биха могли да присъстват на срещата, за да ги поставят.


 

Снимки от организираната от СО и район „Триадица“ втора разяснителна среща на 12.02.2015г. относно „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“: