Енергийна ефективност

По повод провеждането на „Европейската седмица на устойчива енергия 2021 г. (EUSEW)“ в периода 25-29.10.2021 г., на 27.10.2021г. от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на районната администрация на ул. „Алабин“ 54 ще се проведе Ден на отворените врати по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, на който експерти от „Българо-австрийска консултантска компания“ АД ще предоставят допълнителна информация на заинтересованите етажни собствености в СО -район „Триадица“ .

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) за „Триадица“ в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ 54  

Необходими документи за участие в проекта:

Заявление за интерес и подкрепа:

Протокол от ОС/ЕС

Обяснителна записка

Информационна брошура

Условия за изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са както следва:

  1. Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
  2. Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
  3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.

Условия за изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са както следва:

  1. Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
  2. Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
  3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.

Лице за контакт от район „Триадица“ – София Вачева 02/8054 137

 

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата СО – район „Триадица“ (към 17.01.2018г.)СЪОБЩЕНИЕ от 7.08.2017г. на МРРБ
 

Преустановява се приема на Заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

За повече информация вижте указателно писмо до кметовете на всички общини с вх. № САГ16-ПП00-2- [864]/21.07.2017г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


СЪОБЩЕНИЕ от 9.02.2016г. на МРРБ

 
Съгласно ПМС 23/04.02.2016 г. в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи.

Списък на сградите от проект ЕОБД, които ще се довършват през  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.


СЪОБЩЕНИЕ от 9.02.2016г. на МРРБ

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.
В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:
– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.
                         * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
ВАЖНО!
Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
– при наличен финансов ресурс по програмата. 
 
Пълният текст на съобщението на МРРБ и цялостна информация по програмата можете да прочетете тук
 

АРХИВ 2015

СЪОБЩЕНИЕ:

На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
За пълен списък на измененията или промени в методическите указания, моля използвайте следните връзки:

Методически указания за националната порграма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Изтегли файл


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ви уведомяваме, че на 23.02.2015г.(понеделник) в 15:00ч. в зала 6 на НДК,ще се проведе разяснителна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройство – Лиляна Павлова.

В тази връзка домоуправителите и председателите на сдружения на собствениците от район „Триадица“, които имат неизяснени въпроси, биха могли да присъстват на срещата, за да ги поставят.


 

Снимки от организираната от СО и район „Триадица“ втора разяснителна среща на 12.02.2015г. относно „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“: