Енергийна ефективност ОБРАЗЦИ

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Цялата необходима инфофмация можете да изтеглите от тук в компактен архивен формат! – Изтегли файл

…или поотделно, следвайки връзките по-надолу.

Методически указанияИзтегли файл

Приложими образци:

 • Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) – Приложение № 1
 • Протокол от залепване на поканата – Приложение № 2
 • Протокол от общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците – Приложение № 3
 • Споразумение за създаване на сдружение на собствениците – Приложение № 4
 • Заявление за интерес и финансова помощ – Приложение № 5
 • Справка за собствениците на самостоятелни обекти – Приложение № 6
 • Покана за свикване на общо събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 7
 • Протокол от залепване на поканата за общо събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 8
 • Протокол от общото събрание на сдружението на собствениците – Приложение № 9
 • Договор сдружение на собствениците – Община – Приложение № 10
  • Приложение 1 към договор сдружение на собствениците – Община – Изтегли файл  – Декларация за минимални и държавни помощи.
  • Приложение 2 към договор сдружение на собствениците – Община – Изтегли файл – Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите
 • Договор за целево финансиране. – Приложение № 11
 • Декларация попълвана от собственик на самостоятелен обект. – Приложение № 12
 • Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. – Приложение № 13
 • Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Приложение № 14