Енергийна ефективност 2016

Вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ПМС 23 от 05_02_2016 г – ЗА изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Акценти:

Разширяване на обхвата на допустимите сгради за финансиране:

  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

  • В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. многофамилните жилищни сгради, които са одобрени по проект
    BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно приложения списък (Приложение № 19).”

За район „Триадица“ (извадка):

  1. гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Гургулят” № 19
  2. гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Петър Парчевич” № 12
  3. гр. София, р-н „Триадица”, бул.„Патриарх Евтимий” 92

Допълнителна информация: