Често задавани въпроси

ОТНОСНО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:


1. Одобрява ли се проекта от Доверителя или от СС.

Отговор: Одобрява се от надлежния ред като се съгласува със собствениците


2. При неодобрение на разработения проект от страна на Доверителя, от страна на СС, или от страна на някой от останалите 33% дали съгласие:

Пример:
– единна визия значи ли , че дограма ще бъде подменена за цвят например независимо, че е сменена предварително и отговаря на техническите изисквания
– нежелание за промяна в терасите (от остъклени в не остъклени и обратно), как ще се постигне единна визия.
* проект с който ще се запознае СС и по който има несъгласие от членове на СС или от останалите 33% ще подлежи ли на промяна или остава със съответните последствия.
Отговор: СС чрез управител или посоченото техническо лице заедно с представителя на общината ще съгласуват проекта.


3. След като е създадено СС и вече е юридическо лице , носи ли отговорност като такова по закона за юридически лица с нестопанска цел и каква?

Отговор: Не, не носи.


4. Кой получава помощ deminimis , покрива ли тя 100% неговото саниране или ще си заплати част от разходите.

Отговор: При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сграда та, в които се упражнява стопанска дейност, те ще получават също 100% финансиране за разходите за дейности, които ще са необходими да се извършат в обекта в случай , че собствениците на тези обекти се третират като получатели на минимална помощ (de minimis). Допустимият максимален размер на помощта следва да е такъв, който не води до надвишаване на праговете, определени в Регламент (ЕС) No 1407/2013, а именно: левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три) последователни фискални години. 
Когато по нотариален акт се води повече от един собственик , за влизане в СС следва ли да се подпишат всички , както е по нотариален акт (например съпружески общо).

Отговор: Не е необходимо да се подписват всички , в приложение: 6 се вписват всички собственици.


4. Общината в качеството и на собственик на общинско жилище, става ли член на СС и част ли е от тези 67% ,които са необходими за учредяване на сдружението ,със съответните идеални части които притежава и кой се подписва за участие в СС(ако участва).

Отговор: Да, става член на СС.


5. При наличие на ипотекирано жилище в сградата , ще се изисква ли разрешение – съгласие от банката и с какъв документ се изразява , ако се изисква?

Отговор: Да и от банката декларация , приложение:12.


6. При отказ за осигуряване на достъп в процес на изпълнение на Договора от страна на собственик не членувящ в СС, може ли на база подписаната декларация за достъп, достъпът да бъде осигурен с намеса на органите на реда, и носи ли собственикът отговорност, за възникналите финансови задължения на СС по негова вина.

Отговор: Ако по време на обновяването на сградата не бъде осигурен достъп до някой от обектите и сградата не може да бъде завършена в цялост, СС дължи възстановяване на разходите за всички извършени д о момента дейности по сградата съгласно чл. 9 от договора, който се сключва между общината и СС /приложение 10 от Методическите указания/.


 

7. В Споразумението за създаване на сдружение на собствениците (Приложение 4), в колона „Описание на имота“ как трябва да се опише имота при положение, че по нотариален акт е записано апартамент с мазе и таван и съответните идеални части от общите части на сградата, т. е. описват ли се всички заедно като един имот? Следващият въпрос е за гаражите, които не са жилищни имоти, но също са описани в нотариалния акт към съответния апартамент. Гаражите описват ли се, как и къде?

Отговор: Ако апартаментът се ползва за жилищни нужди се описва с жилищно предназначение, ако се използва за извършване на някаква стопанска дейност –със стопанско предназначения. Съответните обекти се описват общо със съответните идеални части от общите за сградата. Гаражите се включват и не е необходимо да бъдат описвани отделно. Но ако има гаражи, които са обособени като отделни самостоятелни обекти в сградата с отделни собственици, следва да се опишат в приложение 6.


 

8. Могат ли да ни задължат като се сдружаваме да подменяме вертикалните водопроводни тръби? Има много собственици, които категорично заявяват, че няма да къртят нищо в баните си.

Обследването за енергийна ефективност ще предпише необходимите задължителни енергоспестяващи мерки за обновяването на сградата с оглед постигане на минимален клас на енергопотребление С. Тази мярка не е задължителна.

Съгласно чл.33 ал.4 от ЗУЕС, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Това на практика означава ли, че ако в сдружението не участват 100% от собствениците, то трябва да се провежда ново събрание на етажната собственост, на което също да се вземе решение за кандидатстване по програмата ?

Отговор: Съгласно чл.33,ал.4 от ЗУЕС решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението. Когато решенията са взети съгласно образец на протокол /приложение 9/ от Методическите указания от всички собственици, членуващи в Сдружението на собствениците /СС/ и при събрани декларации по образец /приложение 12/ от всички нечленуващите в СС собственици не е обходимо да се провежда повторно събрание.


 

9. Как точно ще става подписването на тристранния договор, от страна на ББР и какви документи е необходимо да представи Общината?

Отговор: След подписване на договора между СС и общината, общината следва да установи контакт с ББР и да изпрати искане за сключване на договор за целево финансиране.


 

10. Във връзка с участието на сградата в Националната програма за обновяване на жилищни сгради (Програмата), одобрена с ПМС No?

Отговор: ПМС №18 от 02.02.2015