Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Всички служители по чл. 3 от „Закона предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ в район „Триадица“ са изпълнили задължението си за попълване на декларациите, регламентирани в чл. 12 от закона.