Обща администрация

Отдел „Административно обслужване на населението“

Началник отдел – Ефимия Мирчева – тел.: 02/80 54 114, e-mail: aon_triaditza@mail.orbitel.bg

Приемно време за граждани : вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч.

Административни услуги


Отдел „Правно- нормативно обслужване и човешки ресурси“

Главен юрисконсулт Весела Стойкова   02/8054 137

Юрисконсулт  Пламен Горанов  02/8054 104

Старши юрисконсулт  Стефания Петрова –  02/80 54 121

Старши юрисконсулт София Вачева  02/8054 137

Главен експерт „Човешки ресурси“ – Красимира Младенова  02/80 54 115

Приемно време за граждани : вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.

Административни услуги


Главен счетоводител  – тел. 02/80 54 187, e-mail: 

Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.


Отдел „Финансово – счетоводни дейности“

Началник отдел Тодор Павлов – тел.: 02/80 54 184, e-mail: t.pavlov@triaditza.org

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 14:00 до 16: 00ч.


Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Началник отдел  Паулин Митев тел.: 02/80 54 185,  e-mail: p.mitev@triaditza.org

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.

Административни услуги


Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

Началник отдел  Веселин Цветков  02/80 54 178

отдел РКТД  тел.: 02/ 80 54 179

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00ч.

Административни услуги