Обществено обсъждане „Проект за ПУП-ИПР

Проект за подробен устройствен план /ПУП/-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ за УПИ II- „за парк“ от квадрат 187а на м.“Южен парк“ за образуване на сервитут на канал, район „Триадица“, гр.София

Във връзка със спазването на пандемичните мерки общественото обсъждане ще се проведе изцяло в дигитална среда чрез платформата CISCO WEBEX

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf0e66469473adc7c83dc3051f66c10c7

Представяне на проекта 04.11.2021 г. от 18:00 ч.

Линк за връзка:

Meeting number (access code): 2732 888 4727

Meeting password: sofia01

Заключително обсъждане 29.11.2021 г.

Заповед:

Обяснителна записка:

Чертеж: