Предсрочни парламентарни избори 2021


Във връзка с предстоящите предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021г., Ви съобщаваме, че дирекция „Български документи за самоличност“ към СДВР е създала следната организация на работа в помощ на българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), поради загуба, кражба, повреда, унищожаване или  изтекъл срок,  за да имат възможност да упражнят правото си на глас:

·         В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

·         При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09.07. 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 06.07.2021 г. до 10.07.2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11.07.2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 11.07.2021 г., съобщават още от МВР. 

Копие от образците на удостоверенията, издавани от „Български документи за самоличност“ към СДВР във връзка с предсрочните парламентарни избори:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4ЦИК съвместно с район „Триадица“ организират тестово гласуване с машина. То ще се проведе на 06.06.2021 г. /неделя/ ,от 10 до 13 ч. в сградата на 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“, каб.№ 6 на първия етаж.

Районът кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда.

Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.

Регистрация за гласуване по настоящ адрес

Важно за избирателите в Предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от ИК) и подаване на заявления и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), Ви уведомяваме, че отдел „ГРАО“ на СО- район „Триадица“, ще работи в съботни дни на 26.06.2021 г., и на 03.07.2021 г. с работно време от 9.30 ч. до 17.00 часа.


За избирателите с трайни увреждания
Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното  си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия  и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място, подават Заявление по образец – ПРИЛОЖЕНИЕ № 14-НС


Саморъчно подписаното Заявление се подава от гражданите с постоянен или настоящ адрес (когато е направено искане съгласно чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес) в район „Триадица“ по един от следните начини:
– имейл triaditza@triaditza.org , e.mircheva@triaditza.org
– пощата до СО-район „Триадица“ на ул. „Алабин“ 54
– чрез Портала на Столична община за електронни услуги – Предсрочни избори за народни представители –  м. юли 2021 г. https://www.sofia.bg/en/election
 – в деловодството на район „Триадица“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка.

Органът по чл.23 ал.1 ИК извършва проверка извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл.23, ал.1 ИК изисква ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.


Заявлението се  подава не е по-късно от 14 дни преди изборния ден т.е. до 26-ти юни 2021. В случай, че е образувана подвижна избирателна кутия, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление Приложение  № 14 по гореописаните начини до 05 – ти юли 2021г., за да бъдат дописани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.
 

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място се издава само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, РИК и на наблюдатели (съгласно чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от ИК) – Приложение № 18-НС. Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се приема лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;
Срок: до 17:00 часа на 26 – ти юни 2021 г.

Заявление за вписване при избор на списък по настоящ адрес (съгласно чл.36, ал.1от ИК) – Приложение№ 12-НС. Заявлението се предлага на място в администрацията на района и се подава лично или с нотариално заверено пълномощно, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:00 часа на 26 – ти юни.2021 г.


Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (съгласно  чл. 43, ал. 1, ИК) – Приложение № 8-НС. Заявлението се предлага на място в администрацията на района лично или с нотариално заверено пълномощно или чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:00 часа на 03 – ти юли.2021 г.

Други Заявления и декларации за избиратели във връзка с предсрочните  избори за Народно събрание 2021

Лице за контакт: Ефимия Мирчева – началник отдел АОН, тел. 02/8054114


Заповед № СОА21-РД09-749/21.05.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на Столична община за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – насрочени за 11 юли 2021 година.Районна избирателна комисия София 23. ИР

Адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала

Телефон: 029265120, 029265121

Председател: 0877 49 56 53

email: rik23@cik.bg

website: rik23.cik.bg

Приемното време на комисията е всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Председател: Живка Василева Котева
Секретар: Полина Василева Витанова


Е-ПОРТАЛ ЗА УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ на 03 юни 2021г./четвъртък/ от 14:00 часа в стая 301/заседателна зала/, етаж 3 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


ЗАПОВЕД на местата и адресите за обявяване на предварителните избирателни списъци, част I за изборите за народни представители за Народно събрание.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ