Съобщения на основание чл.61, ал.3 от АПК

ДО ВИКТОР ЦВЕТАНОВ ЦАКОВ – СЪОБЩЕНИЕ – 09.03.2016