Предходни процедури

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен технически проект за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“


„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Столична община, район „Триадица“ за 36 месеца”, публикувано на 02.12.2014г.


Столична община, район „Триадица“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.

Документацията съдържа:

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;
3.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА;
4. Образци на документи;
5.Технически инвестиционен проект и обяснителни записки за изпълнение на СМР;
6.Количествени сметки.

Необходими документи – Изтегли файл
Обявление за ОП – Изтегли файл
Решение – Изтегли файл
Разрешение за строеж – Изтегли файл
Съдържание – Изтегли файл
Конструктивна фаза – Изтегли файл
Съдържание на проекта – Изтегли файл
Проверка сградни ВиК отклонения – Изтегли файл
Вътрешни ВК инсталации – Изтегли файл
Пожарна безопасност – Изтегли файл
План за безопасност и здраве – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Инвестиционен проект – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
ОВК – Изтегли файл
Обяснителна записка – Изтегли файл
Количествено-стойностна сметка – Изтегли файл
Количествено-стойностна сметка – Изтегли файл


 

Столична община, район „Триадица“ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на техническо оборудване и обзавеждане за две групи в ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София. – Изтегли файл
Документацията съдържа:

Необходими документи – Изтегли файл

Документация – Изтегли файл

Обявление за обществена поръчка – Изтегли файл


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания относно откритата процедура за обект „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” „, прилежно Ви представяме обяснителна записка и схеми за ел. табла:

Схеми – Изтегли файл

Обяснителна записка – Изтегли файл


Обект –  „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи, и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” “ в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София.

Спецификация на дограмата – Изтегли файл

Схеми – Изтегли файл


 

Съобщение – ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пристройка и надстройка за две групи и физкултурен салон към ОДЗ № 2 “Звънче” в УПИ I, кв. 94, м. “бул. България”, ул. “Златишки проход” № 57, район “Триадица”, гр. София. – Изтегли файл