Процедури по ЗОП

 

(ПРЕУСТАНОВЕНА)

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“,

ПРЕКРАТЕНА на 08.11.2019г


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ТРИАДИЦА“ – СО


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КУХНЯ – СТОЛОВА В 104 ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ““


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСЕМ ГРУПИ В УПИ I, КВ.40, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК“ ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ – РАЙОН ТРИАДИЦА – ПРЕКРАТЕНА


Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на нова кухня-столова в 104 ОУ „Захари Стоянов“- прекратена


Открита процедура: Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Столична община – Район „Триадица“


Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“ във връзка с „НПЕЕМЖС“ – ж.к. „Стрелбище”, бл. 23, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231, “Гоце Делчев“, бл. 243 (САНИРАНЕ етап 3)


 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Главен канализационен клон І по улица „Сребърна“-ул.„Хенрих Ибсен“ и ул.“Никола Крушкин–Чолака“ в участъка от бул.“Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада – запад“. Подобект: Улична канализационна мрежа- І етап от бул.“Гоце Делчев“-ф2000-СТБ до бул.“Тодор Каблешков“. Участък за извършване на СМР от бул.“Гоце Делчев“ /съществуващ Десен Перловски Колектор-ф2000мм/ до ул.“Никола Крушкин-Чолака“ /Гл.клон I-кл.146/.“


Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на дейности по обновяване за енергийна ефективност по обособени позиции: Гургулят 19, П. Парчевич 12, П. Евтимий 92 (САНИРАНЕ етап 2)


ПОКАНА за представяне на оферти за участие в процедура на договаряне без обявление по чл.18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.79 ал.1 т.1, предложение 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – Инжинеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“,  ул. „Деян Белишки“,  БЛОК 2 (публикувано на 26.01.2017 г.)


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (ЖК „Гоце Делчев“, ул. „Деян Белишки“ бл. 2, Бул. „Петко Тодоров“, бл. 8, ЖК „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“, бл. 87 и ЖК „Стрелбище“, бл. 95) (САНИРАНЕ етап 1)