Процедури по ЗОП

Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на дейности по обновяване за енергийна ефективност по обособени позиции: Гургулят 19, П. Парчевич 12, П. Евтимий 92ПОКАНА

за представяне на оферти за участие в процедура на договаряне без обявление по чл.18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.79 ал.1 т.1, предложение 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – Инжинеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“,  ул. „Деян Белишки“,  БЛОК 2.

За повече информация вижте тук, публикувано на 26.01.2017 г.

  •  ДОКУМЕНТАЦИЯ и образци за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“сграда с административен адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“,  ул. „Деян Белишки“,  БЛОК 2, публикувано на 26.01.2017 г.

 За повече информация:


Открита процедура с № РТР16-РД92-2/14.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1

по чл.54, ал.7 ППЗОП

На 02.09.2016г. комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции.За повече информация вижте тук:

Открита процедура с № РТР16-РД93-1/28.07.2016 г.

СО-район „Триадица“
тел. за информация 02/ 80 54 108, 02/ 80 54 195

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Триадица“, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

(ЖК „Гоце Делчев“, ул. „Деян Белишки“ бл. 2,  Бул. „Петко Тодоров“, бл. 8,  ЖК „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“, бл. 87 и ЖК „Стрелбище“, бл. 95)