Обяви за събиране на оферти


Обява

Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР – за реконструкция и изграждане на шест детски площадки, находящи се на територията на СО район „Триадица“, по три обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Инженеринг за реконструкция и изграждане на две детски площадки в ж. к. „Иван Вазов“

Обособена позиция №2 „Ремонт и реконструкция на две детски площадки в ж. к. „Стрелбище“

Обособена позиция №3 „Инженеринг за реконструкция и изграждане две детски площадки в ж. к. „Гоце Делчев“, публикувано на 28.04.2017г.


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 16.03.2017г.

Предмет на поръчката: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията па район Триадица по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на район Триадица”;

Обособена позиция №2: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на кв. „Кръстова Вада“ – район Триадица”.


ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-51/30.12.2016 г.

ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-52/30.12.2016 г.

Протокол 2 от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка

Протокол по чл.97 ал.4 от ППЗОП от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП.

До арх. Йордан Иванов Демирев, представител на ДЗЗД „ДАКАСО ПРОЕКТ“

До арх. Йордан Иванов Демирев, управител  на  „ДАКАРХ“ ЕООД


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност по обособени позиции:

Обособена позиция 1: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус и физкултурен салон на сградата на 22 СУ „Георги Сава Раковски“,бул. „Витоша“ №134;

Обособена позиция 2: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус, голям  и малък физкултурен салон  на 73 СУ „Владислав Граматик“, ул.“Георги Измирлиев“ №2

 

ОБРАЗЦИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП 

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 1

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 2

Технически паспорт и обследване  22 СУ част3

Технически паспорт и обследване  22 СУ част 4

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 1

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 2

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 3

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 4

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 5

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 6

Технически паспорт и обследване  73 СУ част 7


ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СКИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, получили документация за участие в конкурсна процедура обявена чрез публична покана с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСЕМ ГРУПИ В УПИ I, КВ.40, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК, РАЙОН ТРИАДИЦА“

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА -2

РАЗЯСНЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА -3

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 04.12.2015г.

(ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА във формат .doc)

 С ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

Обявление в сайта на АОП.