Обяви за събиране на оферти

16. „Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление – публична общинска собственост на територията  на район „Триадица“- СО“ . публикувана на 22.11.2019г.


15. ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ЮЖНОТО КРИЛО И КОРПУС „НАЧАЛЕН ЕТАП“, ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА 121-ВО СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ – ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“, публикувана на 16.05.2019г


14. Обява с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“ – публикувано на 11.04.2019 г.


13. Обява с предмет: „Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“ – публикувано на 08.03.2019 г. /ПРЕКРАТЕНА/


12.„Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Триадица – СО“ – публикувано на 23.11.2018г.


11. „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ПО УЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН“, СЛЕД  ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА – I ЕТАП ОТ БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДО УЛ. „НИКОЛА КРУШКИН-ЧОЛАКА“, публикувана на 06.11.2018г.


10.  Обява с предмет: Обява с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на ново мостово съоражение по улица „Тодор Джебаров“, кв. Манастирски ливади – Изток, район „Триадица“, публикувана на 21.09.2018 г.


9. ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.З ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ – КЛ.94 ф400ПП, КЛ.101 ф500ПП, КЛ. 103 ф500ПП И СЪПЪТСТВАЩИ ВОДОПРОВОДИ – ГЛ.КЛ.ІХ ф200ПЕВП ПО УЛИЦИ ОТ СКО ЗА УПИ ІІ-579, 595,726, КВ.6А ПРЕЗ О.Т.263 ДО О.Т.263А НА УЛ.“ЗЛАТНИ МОСТОВЕ“, КВ. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“ ЗА ОБЕКТ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА КВ.6А, КВ.9, КВ.2 КВ.22 „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“


8.  Обява с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект:„МОСТ В КВ. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“ – ИЗТОК, УЛ. „ТОДОР ДЖЕБАРОВ“, публикувана на 07.06.2018 г.


7. ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 С ПРЕДМЕТ: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ТРИАДИЦА – СО по две обособени позиции, публикувана на 16.05.2018г.


6. ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 С ПРЕДМЕТ: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ТРИАДИЦА – СО по две обособени позиции, публикувана на 15.05.2018г., оттеглена на 16.05.2018г.


5.  Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за: Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“


4.  Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за: Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“ – прекратена


3.  Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР – за реконструкция и изграждане на шест детски площадки, находящи се на територията на СО район „Триадица“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Инженеринг за реконструкция и изграждане на две детски площадки в ж. к. „Иван Вазов“; Обособена позиция №2 „Ремонт и реконструкция на две детски площадки в ж. к. „Стрелбище“;Обособена позиция №3 „Инженеринг за реконструкция и изграждане две детски площадки в ж. к. „Гоце Делчев“, публикувано на 28.04.2017г.


2.  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 16.03.2017г. Предмет на поръчката: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията па район Триадица по 2 (две) обособени позиции:Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на район Триадица”;Обособена позиция №2: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на кв. „Кръстова Вада“ – район Триадица”.


1.  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност по обособени позиции:Обособена позиция 1: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус и физкултурен салон на сградата на 22 СУ „Георги Сава Раковски“,бул. „Витоша“ №134;Обособена позиция 2: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус, голям  и малък физкултурен салон  на 73 СУ „Владислав Граматик“, ул.“Георги Измирлиев“ №2