Обяви за събиране на оферти


Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за:
Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“


Обява по чл. 20 ал.3 от ЗОП за събиране на оферти за: Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 – УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“ – прекратена


Обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР – за реконструкция и изграждане на шест детски площадки, находящи се на територията на СО район „Триадица“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Инженеринг за реконструкция и изграждане на две детски площадки в ж. к. „Иван Вазов“; Обособена позиция №2 „Ремонт и реконструкция на две детски площадки в ж. к. „Стрелбище“;Обособена позиция №3 „Инженеринг за реконструкция и изграждане две детски площадки в ж. к. „Гоце Делчев“, публикувано на 28.04.2017г.


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 16.03.2017г. Предмет на поръчката: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията па район Триадица по 2 (две) обособени позиции:Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на район Триадица”;Обособена позиция №2: „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на улици на територията на кв. „Кръстова Вада“ – район Триадица”.


ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-51/30.12.2016 г.

ДОГОВОР-№-РТР16-ДГ56-52/30.12.2016 г.

Протокол 2 от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка

Протокол по чл.97 ал.4 от ППЗОП от проведено заседание за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП.

До арх. Йордан Иванов Демирев, представител на ДЗЗД „ДАКАСО ПРОЕКТ“

До арх. Йордан Иванов Демирев, управител  на  „ДАКАРХ“ ЕООД


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност по обособени позиции:Обособена позиция 1: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус и физкултурен салон на сградата на 22 СУ „Георги Сава Раковски“,бул. „Витоша“ №134;Обособена позиция 2: – Изготвяне на инвестиционен  проект  за подобряване на енергийната ефективност на учебен корпус, голям  и малък физкултурен салон  на 73 СУ „Владислав Граматик“, ул.“Георги Измирлиев“ №2