Екология

 

Програма „Зелена София“


Заповеди за принудително преместване на ИУМПС.1. ЗС05 За издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства –  Заявление – цена: 10лв./бр.

2. Издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства – цена: 1.00 лв./ бр.

3. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – цена:

 • едра- 1.30 лв./куб. м./
 • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна-1.00 лв./куб. м./

4. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – Заявление – цена:

 • едра- 1.00 лв./куб. м./
 • средна- 1.00 лв./куб. м./
 • дребна- 1.00 лв./куб. м./

5. За маркиране на дървесина в лежащо състояние – цена:

 • едра- 0.50 лв./куб. м./
 • средна- 0.50 лв./куб. м./
 • дребна- 0.50 лв./куб. м./

6. ЗС08 Издаване на регистрационен талон за ППС с животинска тяга – срок 30 дни – цена:  10 лв.

7. ЗС09 Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство” –  Заявление – цена:

 • за физически лица- 20 лв.
 • за юридически лица- 30 лв.

8. ЗС01 Издаване на разрешение за преместване на растителност- Заявление – срок: 30 дни – цена: 20 лв.

9. ЗС07 Експертна оценка на дървесна и храстова растителност – Заявление – срок: 30 дни – цена:

 • до 5 бр. дървета- 30 лв.
 • до 10 бр. дървета- 50 лв.
 • над 10 бр. дървета- 100 лв.

10. ЗС04 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство- Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

11. Издаване удостоверение за сметоизвозване и сметосъбиране – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10 лв.

12. Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси – Заявление

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.