Общинската собственост

Услуги:

 1. Молба за включване в списък по чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове – Заявление – срок: 7 дни – цена: 10 лв.
 2. ОС12 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – Заявлениесрок: 2 месеца – цена: 20 лв.
 3. ОС13 Настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10,00 лв.
 4. ОС10 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – Заявлениесрок: 10 дни – цена: 15 лв.
 5. ОС07 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост – Исканесрок: 7 дни – цена: 7.50 лв./стр.
 6. ОС06 Издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища общинска собственост – Заявление – срок: 30 дни – цена: 10,00 лв.
 7. ОС09 Извършване на проверка и заверка на заявление – декларация по обстоятелствена проверка за имоти общинска собственост – срок: 30 дни – цена: 20,00
 8. ОС03 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост, или за възстановен общински имот – Заявлениесрок: 7 дни – цена:15 лв.
 9. ОС08 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – Заявлениесрок: 7 дни – цена: 15 лв.
 10. ИТД07 Издаване на писмо-съгласие и окомплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО – Заявление – срок: 7 дни – цена: 30 лв.
 11. ИТД03 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сграда – етажна собственост – Заявлениесрок: 7 дни – цена: 15 лв.
 12. ИТД09 Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху земя с учредено право на строеж – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.
 13. ИТД11 Комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот частна общинска собственост – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.
 14. ИТД10 Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот – Заявление – срок: 30 дни – цена: 30 лв.

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Други формуляри:

 

 

Проект на утвърден годишен списък на картотекираните семейства /домакинства/ по чл.15, ал.2 от НРУУРОЖТСО, за настаняване под наем в общински жилища.