Строителството и инфраструктура

Услуги:

 1. АГ21 Издаване на разрешение за строеж на вътрешни инсталации – Заявлениесрок: 30 дни – цена:  изчислява се 10% от стойността на обекта
 2. АГ21 Разрешения за строеж на сградни инсталационни проекти (най-често газови инсталации) – Заявлениесрок:  30 дни – цена: 100 лв.
 3. АГ25 Издаване на разрешение на строеж за линейни инфраструктурни обекти – Заявлениесрок: 30 дни – цена: изчислява се 0.3% от стойността на обекта
 4. АГ49 Съгласуване на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод и др), извън тези, които са публична собственост – Заявлениесрок: от 14 дни -1 месец – цена: 0,10 лв./л.м., но не по-малко от 20,00 лв.
 5. АГ48 Съгласуване на проекти със съоръжения към инженерната инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно и др. – Заявление срок: от 14 дни -1 месец – цена: 20 лв.
 6. АГ11 Заверка на екзекутиви на проект за обекти на техническата инфраструктура и съответните съоръжения – Заявление – срок: 1 месец – цена: изчислява се
 7. АГ44 Съгласуване и одобряване на проекти -преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – Заявлениесрок: от 14 дни -1 месец – цена: изчислява се
 8. АГ31 Издаване на удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ (степен на завършеност) – Заявление – срок: от 14 дни -1 месец – цена: 3,4-та кат 750 лв. /5-та кат 500 лв. /доп. застрояване 250 лв.
 9. АГ32 Издаване на удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ за сгради ново строителство на етап нулев цикъл – Заявление – срок: от 14 дни -1 месец – цена: изчислява се
 10. Издаване на разрешение за временно ползване на части от тротоара, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности – Заявлениесрок: от 14 дни – цена: 1.30 лв./ кв.м.
 11. АГ19 Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти – Заявление – срок: от 14 дни – цена: 40 лв.
 12. АГ13 Извършване на проверки по искане на етажна собственост – Заявлениесрок: 30 дни – цена: 10 лв.
 13. АГ14 Изготвяне на констативен протокол за необходимост от извършване на ремонтни дейности в общите части на сгради – Заявление – срок: от 7 дни -1 месец – цена:40 лв.
 14. АГ05 Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес – Заявление – срок: от 7 дни – цена: 3.50 лв.
 15. АГ53 Определяне на нов административен адрес – Заявление – срок: от 14 дни – безплатна услуга
 16. Издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоражения на техническата инфраструктура чрез чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) – Заявление
 17. Подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж – Заявление
 18. Определяне на представител в държавна приемателна комисия – Заявление
 19. Внасяне на допълнителни документи – Заявление
 20. Опис на внесените проектни материали по преписка – Заявление
 21. Издаване на заверен препис (копие) от документи – Заявление
 22. Изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура – Заявление
 23. Изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура – Заявление

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Формуляри: