Устройство на територията / Градоустройство

Услуги:

 1. АГ52 Издаване на скица за недвижим имот *– срок: 14 дни – такса**: 30 лв. ;
 2. АГ04 Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 (шест) месеца* – срок: 14 дни – такса**: 15 лв.
 3. АГ34 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – Заявление – срок: 7 дни –такса**: 10 лв.
 4.  АГ02 Издаване на виза за проектиране  – Заявление – срок: 30 дни – такса**: 40 лв.
 5. АГ51 Издаване на виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ – Заявлениесрок: 30 дни – такса**: 150 лв.
 6. АГ38 Одобрение за проект за ПУП  – Заявление – срок: 14 дни – цена: до 1дка – 600 лв/ до 10 дка – 700 лв./ над 10 дка – 800 лв.
 7. АГ33 Одобряване на проект за делба  по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ – Заявление , Опис на внесените проектни материали по препискасрок: 30 дни – цена: изчислява се
 8. АГ06 Oдобряване на проект за изменение на план за застрояване  – Заявление – срок: 30 дни – цена: до 1 дка 200 лв./ до 10 дка 250 лв./ над 10 дка 300 лв.
 9. АГ20 Издаване на разрешение за строеж (чл.147 и чл.148 от ЗУТ)  – Заявление –  срок: 30 дни – цена: изчислява се
 10. АГ22 Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради  – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 11. АГ23 Издаване на разрешение за строеж за огради  – Заявление – срок: 30 дни – такса**: изчислява се
 12. АГ46 Съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 13. АГ07  Съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ – Заявление, Декларация , Декларация по чл.154 ал. 5 от ЗУТсрок: 30 дни – цена: изчислява се
 14. АГ45 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 15. АГ43 Даване на разрешение за изработването на проект ПУП – Заявление – срок: 30 дни – цена: 100 лв.
 16. АГ42 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – Заявление, Заявление 2 – срок: 3 дни – цена: 10 лв.
 17. АГ55 Заверка на заповедна книга (чл. 158, ал. 2 от ЗУТ) – Заявление, Заявление 2 срок: 7 дни – – цена: безплатна услуга
 18. АГ11 Заверка на екзекутиви – Заявление – срок: 14 дни – такса**: изчислява се
 19. АГ12 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях  – Заявление – срок: 7 дни – такса**: 10 лв.
 20. АГ30 Издаване на заверен препис (копия) от документи- Заявлениесрок: 14 дни – такса**: 5 лв.
 21. АГ27 Издаване на удостоверения за възстановяване правото на собственост (по чл. 13 от ППЗСПЗЗ)  – Заявление – срок: 14 дни – безплатна услуга
 22. АГ24 Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 23. АГ10 Допускане изменение на план за регулация и застрояване – Заявление – срок: 30 дни – цена: 100 лв.
 24. АГ17 Издаване на заверено копие от подробен устройствен план – Заявление – срок: 14 дни – такса**: 10 лв.
 25. АГ28 Удостоверение за градоустройствен статут на УПИ – Заявление – срок: 14 дни – цена: 30 лв. за юридически лица/ 20 лв. за физически лица
 26. АГ29 Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по регулационни планове – Заявление – срок: 14 дни – цена: 20 лв.
 27. АГ39 Разрешение за прокарване на временен път – Заявление – срок: 30 дни – цена: безплатно
 28. АГ35 Издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл.190 от ЗУТ) – Заявление срок: 30 дни – такса**: 50 % от предвидените такси
 29. АГ54 Презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал.3 от ЗУТ – Заявлениесрок: 30 дни – цена: 30 лв.
 30. АГ08 Извършване на проверка за установяване на съответствие на строеж с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 31. АГ16 Издаване на Акт за узаконяване за незаконен строеж – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 32. АГ26 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваем обект – Заявление – срок: 30 дни – такса: типов диз. 100 лв. /инд. проект 300 лв. /автомивки или сервиз 300 лв.
 33. АГ47 Регистриране на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1,2 от НПОРИМЕРДТСО) – Заявление – срок: 30 дни – такса**: 150 лв.
 34. АГ50 Одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ) – Заявление – срок: 30 дни – такса**: автомивки и сервизи – 10лв/кв.м, мин. 100 лв. /об. типов проект 50 лв. /рекл. типов проект 100 лв. /рекл. индивидуален проект 300 лв. /об. индивидуален проект 8 лв. /кв. м, мин. 50 лв.
 35. Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, реклами и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане – Заявление
 36. Заявление за внасяне на допълнителни документи
 37. Одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект – Заявление
 38. Уведомление по чл. 197 от ЗУТ
 39. Даване на съгласие за допускане на анкетиране при изкопни работи към общински имоти – Заявление
 40. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер
 41. Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда
 42. Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл.193 от ЗУТ)
 43. Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ)
 44. Заявление за освидетелстване на сграда
 45. Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл.181 от ЗУТ  Констативен протокол
 46. Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Таксите обозначени с „**“ са платими при заявяване на услугата

Други формуляри: