Устройство на територията / Градоустройство

Услуги:

 1. АГ52 Издаване на скица за недвижим имот * – Заявление – срок: 14 дни – такса**: 30 лв. ;
 2. АГ04 Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 (шест) месеца* – срок: 14 дни – такса**: 15 лв.
 3. АГ34 Определяне на строителна линия и ниво на строеж – Заявление – срок: 7 дни –такса**: 10 лв.
 4.  АГ02 Издаване на виза за проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ ПУП  – Заявление – срок: 30 дни – такса**: 40 лв.
 5. АГ51 Издаване на виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ – Заявлениесрок: 30 дни – такса**: 150 лв.
 6. АГ38 Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план  –Заявление – срок: 14 дни – цена: до 1дка – 600 лв/ до 10 дка – 700 лв./ над 10 дка – 800 лв.
 7. АГ33 Одобряване на проект за делба  по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 8. АГ06 Oдобряване на проект за изменение на план за застрояване  – Заявление – срок: 30 дни – цена: до 1 дка 200 лв./ до 10 дка 250 лв./ над 10 дка 300 лв.
 9. АГ20 Издаване на разрешение за преустройство, реконструкция и строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство  – Заявление –  срок: 30 дни – цена: изчислява се
 10. АГ22 Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради  – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 11. АГ23 Издаване на разрешение за строеж за огради  – Заявление – срок: 30 дни – такса**: изчислява се
 12. АГ46 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  за ново строителство – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 13. АГ07 Oдобряване на проекти за преработка след издаване на РС по чл.154, ал.5 от ЗУТ – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 14. АГ45 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 15. АГ43 Съгласие за допускане на устройствена процедура – Заявление – срок: 30 дни – цена: 100 лв.
 16. АГ42 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – Заявление – срок: 3 дни – цена: 10 лв.
 17. АГ55 Заверка на заповедна книга (чл. 158, ал. 2 от ЗУТ) – Заявление – срок: 7 дни – – цена: безплатна услуга
 18. АГ11 Заверка на екзекутиви – Заявление – срок: 14 дни – такса**: изчислява се
 19. АГ12 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях  – Заявление – срок: 7 дни – такса**: 10 лв.
 20. АГ30 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – срок: 14 дни – такса**: 5 лв.
 21. АГ27 Издаване на удостоверения за възстановяване правото на собственост (по чл. 13 от ППЗСПЗЗ)  – Заявление – срок: 14 дни – безплатна услуга
 22. АГ24 Издаване на разрешение за строеж от IV и V категория на основание одобрен ИП – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 23. АГ10 Допускане изменение на план за регулация и застрояване – Заявление – срок: 30 дни – цена: 100 лв.
 24. АГ17 Издаване на заверено копие от подробен устройствен план – Заявление – срок: 14 дни – такса**: 10 лв.
 25. АГ28 Удостоверение за градоустройствен статут на УПИ – Заявление – срок: 14 дни – цена: 30 лв. за юридически лица/ 20 лв. за физически лица
 26. АГ29 Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по регулационни планове – Заявление – срок: 14 дни – цена: 20 лв.
 27. АГ39 Разрешение за прокарване на временен път – Заявление – срок: 30 дни – цена: безплатно
 28. АГ35 Презаверка на разрешение за строеж с изтекъл срок – чл.153 от ЗУТ – Заявление срок: 30 дни – такса**: 50 % от предвидените такси
 29. АГ54 Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа – чл.159 ал.3 от ЗУТ – Заявлениесрок: 30 дни – цена: 30 лв.
 30. АГ08 Oценка за съответствие от РЕСУТ – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 31. АГ16 Издаване на Акт за узаконяване за незаконен строеж – Заявление – срок: 30 дни – цена: изчислява се
 32. АГ26 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваем обект – Заявление – срок: 30 дни – такса: типов диз. 100 лв. /инд. проект 300 лв. /автомивки или сервиз 300 лв.
 33. АГ47 Съгласуване на схема по чл.56, ал. 1 от ЗУТ – Заявление – срок: 30 дни – такса**: 150 лв.
 34. АГ50 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ – Заявление – срок: 30 дни – такса**: автомивки и сервизи – 10лв/кв.м, мин. 100 лв. /об. типов проект 50 лв. /рекл. типов проект 100 лв. /рекл. индивидуален проект 300 лв. /об. индивидуален проект 8 лв. /кв. м, мин. 50 лв.

Посочените срокове и цени са за обикновена услуга. Услугите, отбелязани със * могат да се заявят като бързи или експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100%.

Таксите обозначени с „**“ са платими при заявяване на услугата

Други формуляри: