21.06 2017

СО-РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Услугата специализиран транспорт за хора с увреждания ще се предоставя на принципа „От врата до врата“ по Проект № BG05M9OP001-2.002-0267-C01 „Създаване на равни възможности за независим живот“. За целта по проекта е закупен адаптиран микробус, който ще се ползва от потребителите по заявка и предварително изготвен график. Предоставянето на тази услуга предполага осигуряване в район …