ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

I. ЕСГРАОН етаж 1, Зала № 101, тел : 02/98 16 203, 02/80 54 117, 02/80 54 118 и 02/80 54 119;

Работно време с граждани всеки работен ден: 8:30 - 17:00 ч.; в часовете 12:00 - 13:00 ч. и 16:00 - 16:30 ч. прием на едно гише.


ВАЖНО!
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящите избори за кметове и общински съветници през 2015г., Ви уведомяваме :
Всички граждани, които са заявили настоящ адрес в чужбина НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ по постоянен адрес!
Настоящият адрев в чужбина ако вече НЕ Е АКТУАЛЕН, то до ДО 15.04.2015г.
Можете да проверите и промените в зала 101, ет.1, район "Триадица".
Моля уведомете близки и познати, ако и за тях е валиден този казус!


 • Заявяване на постоянен адрес/местожителство
 • Адресна регистрация - настоящ адрес
 • Даване на егн на чужденци, бежанци или промяна на ЕГН на български граждани
 • Придобиване на българско гражданство
 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър
 • Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за родствени връзки
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Удостоверение за брой живородени деца
 • Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец
 • Справки от регистрите за население от 1946 г. и 1935 г.
 • Удостоверения за раждане - оригинал, дубликат
 • Удостоверение за раждане - оригинал. Дубликат при международно осиновяване
 • Удостоверение за граждански брак - дубликат
 • Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние
 • Припознаване
 • Препис-извлечение от смъртен акт
 • Актуализация на регистрите по гражданско състояние

Забележка:

1. Образците за исканата услуга са типови. Получават се и се подават в служба "Деловодство", стая 103 или може да ги изтеглите по-долу.
2. IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги на СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ТРИАДИЦА" в ОБЩИНСКА БАНКА АД, кл. Денкоглу.

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG34SOMB91303124907901

Данъчен № 1223027772

Булстат: 0006963270507

При попълване на платежното нареждане е необходимо да се впише пълното име на административната услуга от списъка по-горе. Копие от платежното нареждане може да се изпрати на факс: (02) 80 54 198, на e-mail адрес: aon_triaditza@mail.orbitel.bg или по пощата на адрес: гр. София 1080, ул. "Алабин" № 54. Плащането се счита за осъществено след заверка на сметката на СО-Район "Триадица".


Отпечатване На горе