Столичен общински съвет е приел Решение №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за срок , не по – дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Триадица“,  могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи , съгласно Решението на СОС, описани по долу:

 

  1. Обстоятелствата , които следва да са налице , за да бъде намален размерът на наема са посочени в т. 2 и 7 от Решението №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г., доказват се чрез документите описани в т.9;

„9.1.Декларация от наемателя/Образец 3 или Образец 4  към Решение 136/, по образец;

9.2. За лицата, регистрирани по ДДС – справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

9.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

  1. Лицата, които не дължат заплащане на договорената цена следва да докажат обстоятелството, че се преустановили своята дейност, представяйки документи по т.8 от Решението №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г.;

„8.1.       Декларация/ Образец 1 или Образец 2  към Решение 136/от наемателя, по образец;

8.2.         За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) – справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

8.3.         За лицата, нерегистрирани по ЗДДС – месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.“

 

!!!Обръщаме внимание:

  1. За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.
  2. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

За въпроси:

отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“   –  02/8054185

отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ – 02/8054179

Приложения:

Решението №136 по Протокол № 11 от 16.04.2020г.

Приложение №1 към Решение № 136 от 16.04.2020г.

Приложение №2 към Решение № 136 от 16.04.2020г.

Приложение №3 към Решение № 136 от 16.04.2020г.

Приложение №4 от Решение №136 от 16.04.2020г.