Във връзка със засиления интерес на гражданите по програмата на МРРБ за санирането на жилищни сгради, район „Триадица“ събра основните въпроси, които гражданите задават и потърси техните отговори
 
1. Какво трябва да знаят представителите на етажната собственост преди да подадат документи?
 
Всяка етажна собственост трябва да има легитимно избран управител/председател преди да подаде документи за регистрация на сдружение на собствениците в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ 54..Сдружението на собствениците по Закона за управление на етажната собственост е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.
 
2.Кои са необходимите документи за регистрация на сдружение на собствениците?
Необходимите документи са следните:
 
Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост; Протокол на Общо събрание; Споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет /управителя/;примерен образец на споразумението може да бъде намерен на сайта на СО Район “Триадица“ в раздел услуги, етажна собственост, необходими документи. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението /чл. 29 от ЗУЕС/ –
 
3.А какво е необходимо за техническото обследване?
 
Важно е да се знае, че за техническото обследване ( ТО ) ще трябва архитектурният проект на сградата с разпределението на апартаментите. В ТО задължително трябва да е установено, че сградата отговаря на изискванията съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична активност. –
 
4. Ако в сградата е извършено незаконно строителство, може ли да кандидатства по програмата за санирането?
 
Сграда с извършено незаконно строителство в нея няма да бъде класирана.
 
5. Кое е специфичното при енергийното обследване?
 
За енергийното обследване, сертификатът трябва да е изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. За собственици, нечленуващи в сдружение на собствениците, няма да се изисква декларация за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти. –
 
6. Участва ли районната администрация в съфинансиране на техническото и енергийното обследване?
 
Районната администрация не участва със свои средства в изготвянето на техническото и енергийно обследване. На одобрените от МРРБ кандидати които ще бъдат финансирани, средствата за двете обследвания ще бъдат възстановени, но не повече от 6, 28 ст. с ДДС на квадрат. –
7.Кой е крайният срок за подаване на докученти?
 
Крайният срок за подаването на документите в районната администрация е 10 май 2023 г.