ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за размера на компенсацията, която следва да ви се изплати за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г. ще получите писмо по електронен път. В случай, че не отговаряте на изискванията на Наредбата за компенсациите, ще получите мотивиран отказ, който може да обжалвате в 14-дневен срок от получаването му чрез електронна поща или на ръка съгласно изпратените Ви указания.

В допълнение Ви информираме, че съгласно чл. 12 от Наредбата, средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 10, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акт на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Уведомяваме Ви още, че в случай, че имате одобрено заявление за учебната 2020/2021 година, за изплащане на компенсация за периода 01.06.2021-14.09.2021 следва да подадете искане в срок от 01.09.2021 до 05.10.2021, като приложите договор за обучение и съответни платежни документи (фактура И касов бон и платежно нареждане).

Искане за изплащане на обезщетения