Район „Триадица“ уведомява гражданите, че крайният срок за подаване на документите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II е 18 март 2024 година. Документите се депозират в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ 54, ет.1. Процедурата се финансира със средства от Националния фонд за възстановяване и устойчивост. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 г.  Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.