Възобновява се специализираният телефон 02/94 22 444,
на който гражданите могат да получават актуална информация за проект № BG16M10P002-5.003-0001 на СО „Подобряване на качеството на атмосферния
въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от
ЕС чрез Кохезионния фонд и на националния бюджет на Република България.
Телефонната линия ще бъде отворена от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 18:30
ч.

Повече подробности за проекта на https://www.sofia.bg/opos