ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО §56, ал. 1 И ал.2 ОТ ПЗР КЪМ ЗУЕС