Район „Триадица“ напомня, че от тази година всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв., без значение от доходите на родителите.

Еднократната помощ се отпуска от дирекция „Социално подпомагане“  по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ. Конкретно за първи и осми клас се изисква удостоверение от съответното училище, че детето е записано.

За район „Триадица“ документи се подават на адрес:

Филиал „Триадица“ към ДСП – Лозенец към Регионална дирекция – София град

адрес: гр. София, ул. „Котленски проход“ № 20,
тел.: 02/953-17-12, раб. време: 9.00 – 17.30

Важно е да се уточни, че помощите се изплащат на два транша. Петдесет на сто от размера на помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

След първия учебен срок не е необходимо родителите да подават отново заявление или да представят в дирекция „Социално подпомагане“ допълнителни документи.

Крайният срок за внасяне на документите е 15 октомври.