Утре, 20 август 2020 г., изтича крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване по проекта на Столична община за замяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с безплатна екопечка.
Формулярите се подават в районните администрации като бланката може да се получи на място или да се изтегли на сайта на СО www.sofia.bg/opos.
Най-важното условие е наличие на документ за собственост на имота, както и готовност за предоставяне на стария отоплителен уред след замяната му с новия.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд от националния бюджет на Република България.