Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, който е и председател на МКБПП

МН откри кръгла маса на тема „Интегриране на ресурсите при управление на образователните институции. Превенция чрез образование“. Във форума взеха участие представители на РУО-София град, Дирекция „Социално подпомагане“, образователни институции, педагогически съветници, МВР, обществени възпитатели, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и членове на местната непълнолетни и местната комисия към район „Триадица“, университетски преподаватели и инспектори от детска педагогическа стая.

Целта на кръглата маса бе да предостави платформа за конструктирна дискусия и да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции за превенция чрез образование.

Район „Триадица“ получи поздравителен адрес от началника на РУО-София град, както и ценен подарък –книгата на Вяра Гюрова „Културата по правата на детето“.