Район „Триадица“ съобщава, че обявява конкурс за „Отдаване под наем на части от имот-публична общинска собственост за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа, съгласно одобрени план-схеми за „Южен парк III част.

Подробности за обектите и условията за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на района на  Обявление конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост | Район Триадица (triaditza.org)