Детски градини и ясли

Детските градини представляват подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В момента съществува електронна информационна система за обслужване на детските заведения, чрез която родителите могат да се регистрират, да подадат информация, както и да посочат желанията си на следния електронен адрес:

Информационна система за обслужване на детските заведения

Контрол върху правилата за прием в общинските детски градини се осъществява от Дирекция “Образование” в Столична община. Ако смятате, че правата на детето ви са нарушени, трябва да подадете подробен писмен сигнал до Дирекцията.

На територията на район“Триадица“ има изградени: