Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Всички служители по чл. 3 от „Закона предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ в район „Триадица“ са изпълнили задължението си за попълване на декларациите, регламентирани в чл. 12 от закона.

Регистър на служителите, подали декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ