За улеснение на гражданите администрацията на район „Триадица“ прилага на сайта си  Устройство на територията / Градоустройство | Район Триадица (triaditza.org) нова бланка за констативен протокол по чл.181, ал.3 от ЗУТ за установявавен на етап „груб строеж“, който заявителите да попълват и депозират.