Важно
съобщение!

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ НА ГРАДСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) разработи чрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги,  НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – „Подаване на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти“, публикувана на

адрес