Като част от изпълнение на приоритет в програмата на „Триадица“ в областта на образованието, районната администрация предприе мерки за изграждането на ново училище в кв. “Манастирски ливади-изток“, от което жителите на квартала имат належаща нужда.

Проведени бяха ползотворни срещи със собствениците на предвидения за училище терен – представители на Драгалевския манастир “Успение Богородично“, както физически лица – собственици частен имот, част от мястото.

В резултат от проведените срещи бе изготвено Мотивиращо предложение, с което новопредвиденият УПИ за училище е с променена геометри в рамките на същата квадратура. По този начин се осигурява значително по-добра конфигурация както за сградата на училището, така и двора към него. В рамките на разработката се включва и имотът, който е частна собственост.

На собствениците на частния имот е предоставено Мотивиращото предложение и районната администрация срещна от тях принципното одобрение на проекта.

Представителите на Драгалевския манастир „Успение Богородично“ също изразиха съгласие за предложения ПУП, които изложиха юридически причини, непозволяващи   на частите от имотите в условията на чл.15 от ЗУТ.

Районната администрация проведе срещи с АГКК с цел промяна на кадастралната основа, така че да се създаде юридическа възможност да се реализира второто предложение на ПУП.

Пред финализиране е изменение на кадастралната основа, за което са уведомени и двете страни. Това ще даде възможност за одобряване на второто предложение за ПУП, което ще обедини двата имота в един – отреден за училище, който да бъде разделен впоследствие, запазващ площта на имотите на манастира и на частните лица, но даващ нова визия на парцела, позволяващ адекватното позициониране на образователната институция.

Район „Триадица“ ще осигури процедурите по изменение на кадастралната карта, изготвяне на Мотивиращо предложение за ПУП, както и окончателното му изработване.

Целта е една единствена – децата на „Манастирски ливади-изток“ да получат ново модерно и просторно училище.