Обучение на преподаватели в общинските училища на район “Триадица” по метода “Светофар”

 

   На 28 юни 2018 г. Фондация „Деца на България“ със сътрудничеството на район „Триадица“ проведе обучение на преподаватели  от начална степен на образование от 1-ви до 4-ти клас в общинските  училищата на район “Триадица“. Целта на обучението бе запознаване на учителите и работа с деца по метода „Светофар“ – интегрално учене, превенция и развиване на елементарно позитивно мислене. Методът „Светофар“ е оригинален, достъпен за деца от предучилищна и начална училищна възраст. Той е максимално лесен, както за усвояване, така и за преподаване от учители, родители и психолози. По метода са обучени директно повече от 180 преподаватели. Екипът на Фондация „Деца на България“ е достигнал до над 10 000 семейства. Съвместната работа с учителите дава възможност за подобряване на обществената култура на ранна превенция и емоционална интелигентност и възстановяване авторитета на българското образование.