Обществени обсъждания


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УЛ. „КИРИЛ БОТЕВ“

Обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Генерал Кирил Ботев“, представляваща имот с КИ 68134.1005.240 (публична общинска собственост) и изграждане на допълнителни паркоместа в парцели за озеленяване.

Представянето на проекта ще се проведе на 22.10.2021 г. от 18:00 ч.

Заключителната дискусия ще се състои на 02.11.2021 г от 18:00 ч.

Във връзка с обявената епидемична обстановка общественото обсъждане ще протече изцяло в дигитална среда чрез платформата WEBEX CISCO. Линковете за достъп ще бъдат оповестени допълнително най-малко 2 дни преди съответната дата.

Заповед № РТР21-РД56-484/14.10.2021 г. на кмета на район „Триадица“

Документи:

Документ 1:

Надлежден профил:

Надлежден профил 2:

Модел:

Модел 1ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УЛ. „ДЕЯН БЕЛИШКИ“

Обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217 (публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа.

Представяне на проекта ще се проведе на 25.10.2021 г. от 18:00 ч.

Заключителната дискусия ще се състои на 08.11.2021 г. от 18:00 ч.

Във връзка с обявената епидемична обстановка общественото обсъждане ще протече изцяло в дигитална среда чрез платформата WEBEX CISCO. Линковете за достъп ще бъдат оповестени допълнително най-малко 2 дни преди съответната дата.

Заповед № РТР21–РД56-483/14.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“

Документи:

Документ 1:

Надлежен профил 1:

Надлежен профил :

Модел:

Модел 1:Заключително обществено обсъждане за текущ ремонт на градината пред храм „Св.ВМЧК. Георги Победоносец“„Проект за извършване на ремонт на градина при храм „Св.ВМЧК. Георги Победоносец“


Заключително обсъждане на Проект за ПУП-ИПР на прилежащите квартали на река Бара Изливо и река Боянска бара-м. „Манастирски ливади-изток“.Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“.


Заключително обществено обсъждане

Проект на схема за преместваем обект за бързо хранене в ПИ 68134.1005.154 кв.151 м.Жилищна група Мотописта-2Дигитално обществено обсъждане

 Проект на схема за преместваем  обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.1005.154  кв.151 м. „Жилищна група „Мотописта-2част“

Обществено обсъждане

Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“.

ОКОНЧАТЕЛНО ДИСТАНЦИОННО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект „Зона 30″ в кв.“Манастирски ливади-изток“

Заповед

Документ

Документ 1

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

Дигитално обществено обсъждане за организацията и въвеждането на „Зона 30″ в кв.“Манастирски ливади-изток“

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/обяснителна-записка.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/подробни-записки.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/схема-1-1.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/схема2.pdf

Схема за поставяне на празнична украса на територията на централна градска част на София.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СХЕМА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОРГАНИЗИРА:

Обществено обсъждане чрез допитване относно :

 „Въвеждане на еднопосочно движение по ул.“Енос“, в посока от ул.“Мила родина“ към бул.“България“, с включване в ул.“Майор Първан Тошев“, в посока към ул.“Мила родина“.

Вашето мнение, становища и аргументи можете да изпращате на електронната поща на районната администрация: triaditza@triaditza.org

Чрез анонимни анкетни карти, раздадени на домоуправителите на жилищни сгради в обхвата на визирания участък

Кутии за гласуване на публично-достъпно място в сградата на Районната здравноосигурителна каса-София-град, на адрес :ул.“Енос“№10.

Срокът за събиране на мненията и становищата е до 08.06.2020 г.

Комисия, назначена със заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов ще изготви обобщен доклад за постъпилите писмени становища до 15.06.2020 г.

Обществения съвет ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, доброволно участие, равнопоставеност, сътрудничество и взаимодействие.

Съветът ще заседава три пъти в месеца в четвъртък от 16:00часа в заседателната зала на район „Триадица“, находяща се на трети етаж в административната сграда, както следва:

I –ви четвъртък от месеца  за  кв.“Център – Буката“, кв.“Здраве“ и кв. „Иван Вазов“;

II-ри четвъртък от месеца за кв.“Стрелбище“ и кв.“Гоце Делчев“

III-ти четвъртък от месеца за кв.“Манастирски ливади –изток“ и кв.“Кръстова вада“

Дневният ред ще бъде обявен в покана, публикувана на официалния интернет сайт на СО – район „Триадица“ www.triaditza.org , най – малко една седмица преди заседанието.

Заповед


На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с направени предложения за промяна на действащата организация на движението в кв. „Гоце Делчев“, СО-Район „Триадица“