Обществени обсъждания

Дигитално обществено обсъждане

 Проект на схема за преместваем  обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.1005.154  кв.151 м. „Жилищна група „Мотописта-2част“

Проектът може да бъде видян на таблото за обявления на ет. 4, отдел УТКРКС в сградата на СО-Район „Триадица“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 54, на официалната интернет страница на СО-Район „Триадица“, достъпна на www.triaditza.org, в сградата на Направления „Архитектура и градоустройство“ и на единния портал за обществени консултации към интернет страницата на Столична община най-малко 7 дни преди датата на представянето. Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 07.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX..

Достъп и участие в представянето ще са възможни чрез следния линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mff2b1fd24c1c8bbd8389877c485b0960

Meeting number (access code): 163 640 6192
Meeting password: sofia01

Заповед

Мотивирано предложение

Обществено обсъждане

Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“.

 

Проектът е изложен на таблото за обявления на ет. 4, отдел УТКРКС в сградата на СО-Район „Триадица“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 54, на официалната интернет страница на СО-Район „Триадица“, достъпна на www.triaditza.org, в сградата на Направления „Архитектура и градоустройство“ и на единния портал за обществени консултации към интернет страницата на Столична община най-малко 7 дни преди датата на представянето.

 Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе в:

дигитална среда (онлайн) на 11.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа CISCO WEBEX

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma8e5eaae6c5e169e9bfe388ae6aeb674

Meeting number (access code): 163 327 3418

Meeting password: sofia01

както и на живо в зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ №14

С материали по проекта можете да се запознаете тук:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/264

Заповед

 

.

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО ДИСТАНЦИОННО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект „Зона 30″ в кв.“Манастирски ливади-изток“

Заповед

Документ

Документ 1

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РТР21-РД56- 96/ 07.04.2021г. на Кмета на район „Триадица” в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ на 15.04.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 22.04.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

ще се представи проект за изменение на Общия устройствен план /ИОУП/ на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС,  за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Проектът за ИОУП с графичните материали към него са налични сградите на районните администрации на адреси: район „Слатина“ – бул. „Шипченски проход“ № 67, район „Оборище“ – бул. „Мадрид“ № 1, район „Младост“ – бул. „Свето Преображение“ № 1, район „Студентски“ – ж.к. „Студентски град“, бл. 5 и район „Витоша“ – кв. „Павлово“, ул. „Слънце“ № 2 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Триадица”. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за ИОУП могат да се депозират в срок до 09.05.2021г. /неделя/  в районната администрация или по електронна поща triaditza@triaditza.org

Становища постъпили след 09.05.2021г. няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане, ще се проведат заключителните дискусии в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ на 12.05.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021г. от 17.30ч., на интернет адрес: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

Всички необходими материали относно
проекта са публикувани на сайта на НАГ,
в раздел Съобщения за обществени
обсъждани, на следния линк:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862 .

Обявление

Заповед

Дигитално обществено обсъждане за организацията и въвеждането на „Зона 30″ в кв.“Манастирски ливади-изток“

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/обяснителна-записка.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/подробни-записки.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/схема-1-1.pdf

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2021/02/схема2.pdf

Схема за поставяне на празнична украса на територията на централна градска част на София.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СХЕМА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ ОРГАНИЗИРА:

Обществено обсъждане чрез допитване относно :

 „Въвеждане на еднопосочно движение по ул.“Енос“, в посока от ул.“Мила родина“ към бул.“България“, с включване в ул.“Майор Първан Тошев“, в посока към ул.“Мила родина“.

Вашето мнение, становища и аргументи можете да изпращате на електронната поща на районната администрация: triaditza@triaditza.org

Чрез анонимни анкетни карти, раздадени на домоуправителите на жилищни сгради в обхвата на визирания участък

Кутии за гласуване на публично-достъпно място в сградата на Районната здравноосигурителна каса-София-град, на адрес :ул.“Енос“№10.

Срокът за събиране на мненията и становищата е до 08.06.2020 г.

Комисия, назначена със заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов ще изготви обобщен доклад за постъпилите писмени становища до 15.06.2020 г.

Обществения съвет ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, доброволно участие, равнопоставеност, сътрудничество и взаимодействие.

Съветът ще заседава три пъти в месеца в четвъртък от 16:00часа в заседателната зала на район „Триадица“, находяща се на трети етаж в административната сграда, както следва:

I –ви четвъртък от месеца  за  кв.“Център – Буката“, кв.“Здраве“ и кв. „Иван Вазов“;

II-ри четвъртък от месеца за кв.“Стрелбище“ и кв.“Гоце Делчев“

III-ти четвъртък от месеца за кв.“Манастирски ливади –изток“ и кв.“Кръстова вада“

Дневният ред ще бъде обявен в покана, публикувана на официалния интернет сайт на СО – район „Триадица“ www.triaditza.org , най – малко една седмица преди заседанието.

Заповед


На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с направени предложения за промяна на действащата организация на движението в кв. „Гоце Делчев“, СО-Район „Триадица“