ЗАПОВЕД № РТР18-РД98-4 /27.06.2018 г.

ОТНОСНО ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ № РТР18-РД98-3 / 06.06.2018 г., ЗА КОНКУРС С ПРЕДМЕТОтдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на реални части/обектите описани по-долу/ от  недвижим имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, в съответствие с одобрената план-схема за „ЮЖЕН ПАРК – III част

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, чл.30, ал.1, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-503/22.05.2018 г. на Кмета на Столична общинa

 О Б Я В Я В А М:

1.Kонкурс  с  предмет „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на реални части/обектите описани по-долу/ от  недвижим имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, в съответствие с одобрената план-схема за „ЮЖЕН ПАРК – III част, както следва:

ОБЕКТ № 1 /вход от към ул. „Бяла Черква“/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ  42 (четиридесет и два) кв.м, от които покрита площ от 12,00 (дванадесет) кв.м и открита площ от 30,00 (тридесет) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 42 кв.м – 27,92лв./ кв.м. без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  1172,66 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 2 /вход от към ул. „Нишава“ от ляво/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”,  с обща площ от 130 (сто и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30,00 (тридесет) кв.м и открита площ от 100,00 (сто) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 130 кв.м – 26,18 лв./кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  3403,09 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 3 /вход от към ул. „Нишава“ от дясно/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”,  с обща площ 150 (сто и петдесет) кв. м., от които покрита площ от 30,00 (тридесет) кв.м и открита площ от 120,00 (сто и двадесет) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 150 кв.м. –  26,18 лв./кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  3403,09 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 4 /централна част на парка/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 180 (сто и осемдесет) кв. м, от които покрита площ от 60,00 (шестдесет) кв.м и открита площ от 120,00 (сто и двадесет) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 180 кв.м –  29,55 лв./ кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  5319,87 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 5 /вход от към бул. „Гоце Делчев“ от ляво/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30,00 (тридесет) кв.м и открита площ от 200,00 (двеста) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 130 кв.м – 23.00 лв./кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  5289,13 лв. без вкл. ДДС.       

ОБЕКТ № 6 /вход от към бул. „Гоце Делчев“ от дясно/  – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”, с обща площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, от които покрита площ от 30,00 (тридесет) кв.м и открита площ от 200,00 (двеста) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 230 кв.м – 23.00 лв./кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  5289,13 лв. без вкл. ДДС.

ОБЕКТ № 7 /вход от към ул. „Козяк“ от ляво/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”,  с обща площ 72 (седемдесет и два) кв.м, от които покрита площ от 12,00 (дванадесет) кв.м и открита площ от 60,00 (шестдесет) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 72 кв.м – 24,14 лв/кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  1738,48 лв. без вкл. ДДС

ОБЕКТ № 8 /вход от към ул. „Козяк“ от дясно/ – „Търговски обект с целогодишен режим на работа”,  с обща площ 72 (седемдесет и два) кв.м, от които покрита площ от 12,00 (дванадесет) кв.м и открита площ от 60,00 (шестдесет) кв.м.

Начална пазарна месечна наемна цена за общата площ от 72 кв.м – 24,14 лв/кв.м., без включен ДДС или обща начална месечна наемна цена в размер на  1738,48 лв. без вкл. ДДС.

  1. 2. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите – заведение за обществено хранене.
  2. 3. Срок за наемане – 5 (пет) години;
  3. Kонкурсната документация се закупува на касата на СО – район „Триадица“, гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет.1, всеки работен ден от 08.30ч. до 16.30ч. часа от 11.06. 2018г. до 11.07.2018г.

Цена на конкурсната документация за всеки отделен обект е на стойност 10лв

  1. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 200 /двеста/ лева преведена от участника по банков път по сметката на СО – Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901; BIC: SOMBBGSF

  1. Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 12.07. 2018 г. в деловодството на СО – Район „Триадица”  ет. 1, стая № 103
  2. Оглед: след предварителна уговорка на тел.02/8054178 и след представена квитанция за закупена документация, с началник отдел „РКТД“ Димитър Костов между 02.07.2018г. и 10.07.2018 г.
  3. Лица за контакти: Калоян Георгиев – 02/8054137; Стефания Петрова – 02/8054104