Протокол от проведено заседание, публикуван на 08.11.2018г.

Информация за удължаване на публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка РТР18-РД93-12-3 от 09.10.2018, публикувана на 09.10.2018г.

Информация за публикувана обява

Документация