Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти за обект № 4

Уведомление за допусната грешка

Образци

Обявление