На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-577/06.06.2018 г. на Кмета на Столична общинa

 О Б Я В Я В А М:

1.Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост /АОС № 1566/ 05.07.2011 г. на СО, район „Триадица“, представляващ: Тоалетна със застроена площ от 180,00 кв.м, изградена в подлеза на Националния дворец на културата, бул.“България“ № 1, състояща се от:стълбищна клетка,кабина-  каса, два броя складови помещения, коридор и две помещения – тоалетни.

  1. 2. Срок за наемане – 5 (пет) години;
  2. Kонкурсната документация се закупува на касата на СО – район „Триадица“, гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет.1, всеки работен ден от 08.30ч. до 16.30ч. часа от 05.07.2018г. до 07.08.2018г.

Цена на конкурсната документация 60.00 лв. с вкл. ДДС

  1. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 200 лева преведена от участника по банков път по сметката на СО – Район „Триадица“, а именно:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу»

IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901; BIC: SOMBBGSF

  1. Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 08.08. 2018 г. в деловодството на СО – Район „Триадица” ет. 1, стая № 103
  2. Оглед: след предварителна уговорка на тел 02/8054178 и след представена квитанция за закупена документация, с началник отдел „РКТД“ Димитър Костов между 10.07.2018 г. и 07.08.2018 г.
  3. Лица за контакти: Калоян Георгиев – 02/8054137; Стефания Петрова – 02/8054104