Публични обсъждания

Според Наредба на СОС, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007:

За провеждането на обществено обсъждане на проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси, Кметът на района издава заповед, която се оповестява публично и определя:

  • Часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на проекта.
  • Времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето.
  • Местото на което се намира проектът и лицето, което е упълномощено със заповед на Кмета да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.
  • Часът, датата и мястото, където ще се проведе обществената дискусия

към заповедта се прилага кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан.

Пълният текст на наредбата може да видите тук.

Започва реализирането на нов проект имащ за цел да предложи иновативен подход за превенция и намаляване на домашното насилие, основан на конкретните нагласи на хората, живеещи на територията на София, обслужвана от 5 районни управления: 01 РУ-СДВР, 02 РУ-СДВР, 03 РУ-СДВР, 04 РУ-СДВР и 06 РУ-СДВР.

Проект  „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Фондация „Общество и сигурност“  в партньорство съв СО-Район „Триадица“.

 

Проектът ще бъде реализиран в периода 19 август – 15 ноември 2022 г. и предвижда провеждане на количествено и проучване сред жителите на София, населяващи кварталите, обслужвани от 5-те районни управления, фокус-група с полицейски служители, които да споделят своята гледна точка за съществуващият дисбаланс между подавани сигнали за домашно насилие. Резутатите от изследванията ще бъдат отпечатани в информационна брошура. Предвижда се информационната брошура да бъде разпространена сред всички РУ-СДВР.

Успоредно с провеждането на количественото и качественото проучване, екипът по проекта ще направи задълбочен анализ на програмните документи на национално ниво и в Столична община, отнасящи се до мерките за превенция и борба с домашното насилие. Ще бъдат поискани по Закона за достъп до обществена информация данни за наличие/отсъствие на профил на извършители на домашно насилие в МВР и образователен статус и възраст на жертвите и насилниците. Веднага след приключване на изследванията и на база на предварително набраната информация ще се разработят предложения за мерки и политики за превенция и борба с домашното насилие.

По време на целия проект ще се публикуват информационни материали в сайта и фейсбук страницата на Фондация „Общество и сигурност“ за етапите  на реализиране на проекта и постигнатите резултати. Ще бъде поставен акцент върху резултатите от количественото и качественото изследване, от които ще бъдат оформени 10 инфографики с основните акценти от тях и един видеоклип, който ще бъде публикуван и в youtube канала на бенефициента. Предложенията за конкретни мерки и дейности също ще бъдат оформени като  отделна публикация. Предвижда се да се изготвят и информационни флайери, както и видеоклип с идентично съдържание за конкретните стъпки и процедури, които трябва да се следват в случай, че хората са жертва/свидетел на домашно насилие.

            Финалът на проекта ще бъде поставен със заключителна конференция, на която ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта, изготвените препоръки за промяна на политики и планираните последващи дейности.

.