УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          Район Триадица – Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки, на основание чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, и в изпълнение на чл. 35 вр. чл. 34, ал. 1 и чл. 35 от КТД № СОА17-ДГ56-506/26.05.2017г. кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на „Оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за служителите в Дейност 431 – „Детски ясли“ и Дейност 437  „Здравен кабинет“

За повече информация натиснете тук.