За периода на действие на въведените противоепидемичните мерки/Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването на РБ/ Столичен общински съвет е приел Решение №135 по Протокол № 11 от 16.04.2020г. относно освобождаване от такса по чл.30, т.1, т.1а, т.1б, т.1в от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги  на лицата , на които са издадени Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито и/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терени общинска собственост.

 

Ползването на облекчението се прилага по отношение на обекти, които са преустановили своята дейност, за което се подава в районната администрация  изрична декларация съгласно т.3 от цитираното Решение.

Решение № 135 от 16.04.2020г.

Образец от Декларация по т.3 от  Решение №135 по Протокол № 11 от 16.04.2020г.

За въпроси:

отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ – 02/8054179 ; 02/8054178