Важно съобщение за подмяната на печките на твърдо гориво!

В район „Триадица“ се извършва прием на документи на граждани по проекта №BG16M10P002-5.003-0001 на Столична община „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на устройствата на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020“.Главната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ/ от битово отопление.

Ако желаете да подмените старата си печка с екологичен вариант, можете да подадете документи в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54, ет.4, стая 402 в понеделник от 9.00 ч. до 11.00 ч. и в сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

За контакти и при възникнали въпроси търсете инж.Силвия Владимирова на тел.02/8054152,153