От 20.05.2020 г.Столична община стартира кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в СО чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Условия и документи за кандидатстване можете да откриете тук.

Допълнителна инхормация за район „Триадица“ се получава на телефон 0889 31 61 21 инж.Силвия Владимирова

https://www.sofia.bg/opos