Важно съобщение!

До 02.04.2021г., е срокът за
подписване на договори с граждани от район „Триадица“, които са кандидатствали за подмяна
на отоплителното си устройство по
проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01
„Подобряване качеството на
атмосферния въздух в Столична
община чрез подмяна на отоплителни
устройства на твърдо гориво с
екологични алтернативи“, финансиран по
Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд
и от националния бюджет на Република
България,

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец“ ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“ , от 8:30ч до 18:30ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:
1. копие от документа за собственост на имота;
2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат
към договора, които се сключва със
Столична община, като се подписва
собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки. Умоляват се гражданите, предварително
да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес:

https://www.sofia.bg/opos