УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание § 56 (1) от ПЗР на ЗУЕС насрочвам общо събрание на Етажната собственост за избор на членове на управителния съвет и управител;

  1. Избор на членове на контролния съвет и контрольор;

Присъствието на собственик/ползвател или упълномощен представител за всеки самостоятелен обект е задължително.

Събранието следва да се проведе при спазване разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост. При липса на кворум на посочения ден и час от поканата, да се приложат разпоредбите на чл. 15. ал. 2 и ал. 3 от ЗУЕС.

В едномесечен срок от провеждане на събранието следва да уведомите районната администрация съгласно чл. 466 от ЗУЕС, като представите копие от протокола за провеждане на общото събрание и данни за избраните органи: имена, адрес и телефон на членовете на управителния съвет /управител/ и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

В случай, че Общо събрание не бъде проведено и не са избрани управителни органи, следва в 10 дневен срок да представите списък на собствениците/ползвателите на етажната собственост, с цел определяне на управителни органи служебно от Кмета на район „Триадица“, съгласно § 56 ал. 3 от ЗУЕС.

За контакт в район “Триадица“, Стефания Петрова, юрисконсулт в СО Район „Триадица“тел. 02/8054121.

За повече информация вижте прикачените файлове:

ОРЕХОВА ГОРА 40

АЛАБИН 26

ХРИСТО БОТЕВ 38 ВХ.Б

ХРИСТО БОТЕВ 38 ВХ.А